Người khẳng định: “Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”.

Ảnh Sưu tầm

Điều 30, Điều lệ Đảng (khóa VIII) quy định: “Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra. Tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra của Đảng”.

Đối với cán bộ làm công tác kiểm tra phải có tính đảng, thường xuyên rèn luyện tính đảng: đòi hỏi chủ thể luôn chủ động, khách quan, trung thực, công tâm; đứng vững lập trường, giai cấp công nhân để đánh giá, xem xét, kết luận; kiên quyết đấu tranh với cái sai, dũng cảm bảo vệ cái đúng. Để có cơ sở, nhận định, đánh giá chính xác trong công tác kiểm tra, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở: “phải đi tận nơi, xem tại chỗ, để biết rõ cán bộ, đảng viên tốt hay kém, biết rõ ưu, khuyết điểm của tổ chức...”. Thật vậy, trong hoạt động kiểm tra của Đảng, bên cạnh việc nắm vững phương hướng, phương châm, nguyên tắc, một đòi hỏi không thể xem nhẹ là phương thức và phong cách tiến hành kiểm tra. Trong tình hình hiện nay, học tập phong cách làm việc của Người là rất quan trong vì phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng phong phú và toàn diện.

Trước lúc đi xa, Bác Hồ còn căn dặn cán bộ, đảng viên ta một điều hết sức sâu sắc là: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Học tập phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm tốt nhiệm vụ kiểm tra của Đảng, trước hết người cán bộ kiểm tra của Đảng phải xứng đáng là cán bộ của dân và vì dân. Phải biết dựa vào dân, tin ở dân, phát hiện tình hình từ dân, thẩm tra, xác minh qua dân, học hỏi sáng kiến và nghệ thuật kiểm tra của dân, lắng nghe ý kiến của dân. Như Bác Hồ thường nhắc “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra của Đảng trong điều kiện hiện nay, chúng ta phải nhận thức và quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Kiểm tra là một tất yếu khách quan, một nội dung lãnh đạo quan trọng và là một bộ phận của công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra thì lãnh đạo sẽ trở thành quan liêu và có thể coi là không có lãnh đạo. Bác Hồ dạy: “Khi có chính sách đúng, sự thành công hay thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều  ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”. Do đó, kiểm tra là kiểm tra đảng viên, cán bộ thực hiện Điều lệ Đảng và nghị quyết của Đảng, kiểm tra việc lựa chọn cán bộ và sử dụng cán bộ có đúng không? phù hợp chưa? Muốn biết rõ những điều ấy thì phải kiểm tra. Có thường xuyên kiểm tra mới giữ nghiêm được kỷ luật trong Đảng và bảo đảm cho việc thực hiện nghiêm đường lối, nghị quyết của Đảng.

Đối với mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải luôn ghi lòng tạc dạ những lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “...Cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt phải tự nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra”.

Thuấn nhuần tư tưởng và tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra của trong Đảng, đồng thời để công tác kiểm tra của Đảng đạt hiệu quả, chất lượng cao, phải:

Thứ nhất: nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… bởi vì những thứ đó là chỗ dựa, là tiêu chuẩn phân biệt đúng, sai. Đồng thời thực hiện tốt phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra là: dựa vào tổ chức đảng; phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng; làm tốt công tác thẩm tra, xác minh; kết hợp công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, thanh tra nhân dân, công tác kiểm tra của các đoàn thể chính trị - xã hội và sự phối hợp với các ban, ngành có liên quan. Song, cán bộ làm công tác kiểm tra phải linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nội dung, đối tượng kiểm tra và tình hình cụ thể.

Thứ hai, khả năng tự học, nhạy bén với cái mới, có thái độ ủng hộ, bồi đấp những nhân tố tích cực, đồng thời không khoan nhượng trước những việc làm sai trái. Không ngừng rèn luyện và bồi dưỡng đức tính chí công vô tư, khách quan, bình tĩnh, không bị kích động, phải lắng nghe mọi ý kiến để có cơ sở thẩm tra, xác minh…; trung thực khi kiểm tra, không kết luận oan cho bất cứ một ai. Điều đặc biệt quan trọng là trong công tác kiểm tra phải gương mẫu, khách quan, trung thực.

Thứ ba, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, phải luôn đúc kết kinh nghiệm sau những cuộc kiểm tra để rút ra những mặt làm tốt cần phát huy và uốn nắn kịp thời những lệch lạc trong công tác, phải làm gương để các đảng viên, tổ chức đảng học tập. Đích cuối cùng của công tác kiểm tra là phân định rõ đúng, sai, tốt, xấu. Từ đó kiến nghị biện pháp sửa chữa khắc phục hoặc xử lý kỷ luật.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang đứng trước bối cảnh có nhiều thuận lợi và cơ hội, đồng thời cũng không ít những khó khăn, thách thức, tác động đến vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là công tác kiểm tra của Đảng. Điều đó đòi hỏi công tác kiểm tra của Đảng không chỉ hoạt động trong phạm vi phục vụ nhiệm vụ xây dựng nội bộ Đảng, mà còn phải nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo thành công của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Công tác kiểm tra của Đảng không chỉ phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng mà còn phải phục vụ đắc lực yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế trong tình hình hiện nay.

Huỳnh Ghi