Thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Huyện ủy và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018; ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện Ngọc Hiển tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt kết quả: Tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra chấp hành đối với 43 tổ chức đảng và 09 đảng viên (có 05 cấp ủy viên); kết quả có 41 tổ chức đảng và 08 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra, có 02 tổ chức và 01 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Giám sát 17 tổ chức đảng và 16 đảng viên (có 08 cấp ủy viên); kết quả có 17 tổ chức đảng và 15 đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát, có 01 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung giám sát, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ảnh: UBKT Huyện ủy Ngọc Hiển họp báo ngày 10/12/2018.

UBKT các cấp kiểm tra 02 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; qua kiểm tra, kết luận có 02 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Giám sát 13 tổ chức đảng và 10 đảng viên (có 05 cấp ủy viên); kết quả có 08 tổ chức đảng và 10 đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát, có 05 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung giám sát, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Kiểm tra thu, chi tài chính đảng, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 19 tổ chức đảng; kết quả các tổ chức đảng thực hiện khá tốt nội dung kiểm tra.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, các cấp cấp ủy và UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 14 đảng viên (có 04 cấp ủy viên), giảm so với cùng kỳ năm 2017 là 11 đảng viên; trong đó, Huyện ủy thi hành kỷ luật 01 đảng viên, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 03 đảng viên, cấp ủy cơ sở kỷ luật 03 đảng viên, chi bộ kỷ luật 07 đảng viên. Hình thức: khiển trách 09 đảng viên, cảnh cáo 02 đảng viên, khai trừ 03 đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện còn mặt hạn chế, đó là: việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên có trường hợp chưa đúng mức độ vi phạm, chưa đảm bảo quy trình, thủ tục quy định; một số UBKT đảng ủy cơ sở chưa phát huy tốt trách nhiệm trong việc tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát và đặc biệt trong năm 2018, UBKT các cấp trong huyện chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Từ những kết quả đạt được và một số tồn tại nêu trên, UBKT Huyện ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019: Chủ động theo dõi địa bàn, nắm chặt tình hình và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm kịp thời; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm chấn chỉnh sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên ngăn ngừa vi phạm; xem xét, giải quyết các đơn tố cáo của công dân, đơn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên thuộc thẩm quyền đúng quy định; kiểm tra thu, chi tài chính đảng, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với tổ chức đảng, khắc phục hạn chế, tồn tại... Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đạt hiệu quả, đúng quy trình, thời gian quy định.

Khánh Hưng