Ban Thường vụ Huyện uỷ Năm Căn vừa tổ chức Hội nghị nghe thông qua báo cáo của các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

Thực hiện Nghị quyết năm 2018 của Huyện uỷ, đầu năm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng và ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng uỷ, chỉ uỷ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ, kết quả: Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra, kiểm tra đối với 04 tập thể và 04 cá nhân; 01 Đoàn giám sát, giám sát đối với 03 tập thể và 01 cá nhân. Nội dung kiểm tra, giám sát: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc lãnh chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và công tác quân sự, quốc phòng địa phương; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống…

Sau khi nghe các Đoàn thông qua báo cáo, Ban Thường vụ Huyện uỷ thống nhất ban hành thông báo kết luận kiểm tra và kết quả giám sát đối với các tập thể, cá nhân được kiểm tra, giám sát, nhìn chung các tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát đã thực hiện khá tốt nội dung kiểm tra, giám sát, song, bên cạnh những mặt đạt được cũng còn tồn tại những hạn chế, yếu kém nhất định cần khắc phục trong thời tới; đồng thời giao các Đoàn kiểm tra, giám sát kết hợp với Văn phòng Huyện uỷ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả thông báo kết luận kiểm tra và kết quả giám sát đối với các tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát biết, thực hiện và thường xuyên theo dõi, báo cáo Thường trực Huyện uỷ nắm.

Quốc Sự
Uỷ viên UBKT Huyện uỷ