Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (viết tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương) và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị). Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên tiếp thu, thực hiện. Qua quán triệt, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên nắm vững, nhận thức rõ được quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã đề ra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Kế hoạch số 01-KH/UBKTTU, ngày 19 tháng 01 năm 2017 về xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Xây dựng Đề án số 02-ĐA/UBKTTU, ngày 19 tháng 4 năm 2017 về thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021; Đề án số 04-ĐA/UBKTTU, ngày 06 tháng 5 năm 2019 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt (Quyết định số 791-QĐ/TU, ngày 10 tháng 6 năm 2019); Kế hoạch số 19-KH/UBKTTU, ngày 04 tháng 5 năm 2018 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 18 tháng 6 năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thay thế Quy định số 20-QĐ/TU, ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng, ban hành Danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau và các bản mô tả vị trí việc làm để làm cơ sở trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ.

Thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (ban hành kèm theo Quyết định số 731-QĐ/TU, ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chuyển nhiệm vụ kế toán, thủ quỹ và tài xế, nhân viên phục vụ về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung theo Đề án; triển khai, thực hiện giải thể Văn phòng, Phòng Kiểm tra tài chính - Nhiệm vụ cấp ủy để thành lập Phòng Nhiệm vụ cấp ủy và Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn lại 4 phòng nghiệp vụ, gồm: Phòng Nhiệm vụ cấp ủy và Tổng hợp; Phòng Kiểm tra; Phòng Giám sát; Phòng Giải quyết Khiếu tố - Kỷ luật đảng. Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế, điều động, sắp xếp, phân công, bổ nhiệm cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Kết quả: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ký quyết định điều động 01 biên chế, 03 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và Trung tâm Dịch vụ tài chính công. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn 27 biên chế, 04 hợp đồng không xác định thời hạn. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã giảm 04 vị trí việc làm theo Đề án.

Đạt được một số kết quả nêu trên là do: Công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị chặt chẽ; cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện sâu sát và quyết liệt trong công tác xây dựng Đề án tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc.

Lãnh đạo, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện, đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch, nhất là trách nhiệm, thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan trong việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng nghiệp vụ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức Cơ quan cơ bản được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nên thuận lợi trong việc sắp xếp, bố trí, phân công công tác theo vị trí việc làm.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, như: Việc cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương còn chậm, văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết chưa đầy đủ nên còn gặp khó khăn trong triển khai, thực hiện. Việc tổ chức sắp xếp các phòng nghiệp vụ và điều động, phân công cán bộ, công chức còn chậm.

Một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị trong năm 2020, năm 2021 và các năm tiếp theo:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc, phù hợp các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đề ra.

Hai là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy, nhất là bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ba là, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định của Cơ quan. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ và vị trí việc làm theo Đề án.

Bốn là, thực hiện sắp xếp giảm số lượng cấp phó trưởng phòng đúng theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Năm là, tiếp tục tinh giản 01 biên chế (còn lại 28 biên chế) và 02 hợp đồng không xác định thời hạn. Đồng thời, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng đúng theo quy định.

       Hồng Phụng