Tham mưu giúp cấp ủy huyện và cơ sở kiểm tra chấp hành đối với 67 tổ chức đảng, 60 đảng viên (tăng so với cùng kỳ năm trước 21 tổ chức đảng, 15 đảng viên); giám sát thường xuyên, chuyên đề đối với 213 tổ chức đảng, 124 đảng viên (tăng so với cùng kỳ 84 tổ chức đảng, 124 đảng viên).

Đoàn công tác của BTV Huyện uỷ Trần Văn Thời làm việc tại xã Khánh Bình

Qua công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình, đơn thư phản ánh đối với đảng viên, dư luận xã hội… Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và cấp cơ sở đã kiểm tra 11 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, những điều đảng viên không được làm, phẩm chất đạo đức, lối sống… ; qua kiểm tra, kết luận được 06 trường hợp, trong đó có 05 đảng viên vi phạm (đã xử lý kỷ luật 01 trường hợp).     

                                                                                               Huỳnh Thanh Đến