Tham mưu cấp uỷ cơ sở kiểm tra chấp hành 01 chi bộ và giám sát chuyên đề 01 chi bộ; giám sát thường xuyên 63 chi bộ và 07 đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; quy định những điều đảng viên không được làm.

UBKT các cấp kiểm tra 01 đảng ủy cơ sở và 02 cấp ủy viên (01 huyện uỷ viên, 01 đảng uỷ viên cơ sở) khi có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện quy chế làm việc, chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua kiểm tra, kết luận tổ chức đảng và 02 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 02 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 01 tổ chức; giám sát thường xuyên đối với 62 tổ chức đảng và 21 đảng viên.

UBKT Tỉnh uỷ tổ chức Kỳ họp 62 kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019

Giải quyết tố cáo 04 đảng viên (01 huyện uỷ viên, 01 đảng ủy viên cơ sở). Qua giải quyết, kết luận tố đúng, vi phạm 04 trường hợp, phải thi hành kỷ luật 03 trường hợp; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 02 trường hợp, qua giải quyết, kết luận: giảm hình thức kỷ luật 01 (từ khai trừ xuống cảnh cáo), giữ nguyên hình thức kỷ luật 01.

Trong thời gian này, Đảng bộ tỉnh có 43 đảng viên (có 01 huyện ủy viên, 05 đảng ủy viên cơ sở, 05 chi uỷ viên) bị thi hành kỷ luật, giảm 05 đảng viên so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy và tương đương kỷ luật 04 đảng viên, UBKT huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 07 đảng viên, đảng ủy cơ sở kỷ luật 16 đảng viên, chi bộ kỷ luật 16 đảng viên. Hình thức: Khiển trách 27, cảnh cáo 11, cách chức 01, khai trừ 04. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 02 trường hợp bị phạt tù. Nội dung vi phạm: Chấp hành quy định của Nhà nước 03; phẩm chất đạo đức, lối sống 04; những điều đảng viên không được làm 03; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 08; cố ý làm trái 09; thiếu tinh thần trách nhiệm 05; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao 05; công tác cán bộ 03; khai man lý lịch 01; bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng 01; nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng 01.

Ngoài ra, UBKT các cấp tham gia thẩm định nhân sự quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tiếp nhận, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quản lý; dự và nắm tình hình các tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019; chủ động tích cực tham gia tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh viêm covid - 19 gây ra.

Khánh Hưng