Kết quả 9 tháng năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ đã tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra 01 tổ chức đảng, 02 đảng viên và giám sát chuyên đề 01 đảng viên. Kết quả: các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện khá tốt nội dung kiểm tra, giám sát, tuy nhiên có mặt còn hạn chế, khuyết điểm, đề nghị rút kinh nghiệm.

UBKT các cấp trong huyện kiểm tra 03 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra, kết luận: có 03 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 10 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 05 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện việc thi hành kỷ luật đảng, qua kiểm tra, kết luận: các tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra; giám sát chuyên đề 04 tổ chức đảng và 01 đảng viên (tăng 04 tổ chức so với cùng kỳ năm trước), kết quả giám sát: có 04 tổ chức và 01 đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát, tuy nhiên còn những hạn chế, khuyết điểm, đề nghị rút kinh nghiệm; giải quyết tố cáo đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên, qua giải quyết, kết luận: tố đúng, đúng một phần 01 tổ chức và 02 đảng viên, trong đó 01 tổ chức và 02 đảng viên có vi phạm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra tài chính đảng đối với 07 tổ chức, qua kiểm tra, kết luận: có 01 tổ chức đảng có mặt hạn chế, khuyết điểm, đề nghị rút kinh nghiệm.

Công tác xem xét thi hành kỷ luật đảng cũng được các cấp uỷ, UBKT Huyện uỷ thực hiện nghiêm túc, 9 tháng năm 2018 thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách (tăng 01 tổ chức so với cùng kỳ năm trước); thi hành kỷ luật 14 đảng viên (giảm 10 đảng viên so với cùng kỳ năm trước) bằng các hình thức: Khiển trách 09, cảnh cáo 04 và khai trừ 01.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ làm việc tại Đảng uỷ Công an huyện

Ngoài ra, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018); UBKT Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng; tham gia Hội thao cấp tỉnh chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng đạt giải nhì môn Kéo co.

Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức soạn thảo, phát hành tập kỷ yếu Ngành Kiểm tra Đảng bộ huyện Năm Căn, giai đoạn 1979 – 2018 và tổ chức Họp mặt cán bộ kiểm tra vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành./. 

Quốc Sự