Tham mưu giúp cấp uỷ các cấp kiểm tra chấp hành đối với 16 tổ chức đảng (01 đảng ủy cơ sở và 15 chi bộ) và 101 đảng viên (có 01 huyện ủy viên và 15 chi ủy viên), giám sát đối với 26 tổ chức đảng (01 đảng ủy cơ sở và 25 chi bộ) và 50 đảng viên (có 02 đảng ủy viên cơ sở và 32 chi ủy viên) trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và cấp mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phẩm chất, đạo đức lối sống; đoàn kết nội bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, giám sát, có 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, giám sát, đề nghị kiểm điểm nghiêm túc.

Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ họp báo đánh kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 33 của tháng 8 năm 2019

Uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra 03 đảng viên (có 01 huyện ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, kết luận: 03 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 02 đảng viên, đề nghị kiểm điểm nghiêm túc 01 đảng viên. Kiểm tra 12 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát 68 tổ chức (10 đảng ủy cơ sở và 58 chi bộ) và 39 đảng viên (có 02 Tỉnh ủy viên, 02 bí thư đảng ủy và 02 phó bí thư đảng ủy, 33 chi ủy viên); giải quyết tố cáo đối với 01 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; kiểm tra tài chính đảng đối với 14 tổ chức đảng (02 đảng ủy cơ sở và 12 chi bộ) và kiểm tra 20 đảng viên về nộp đảng phí.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và phát hiện vi phạm, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra có thẩm quyền thi hành kỷ luật 20 đảng viên (có 03 đảng ủy viên cơ sở và 05 chi ủy viên); trong đó, ban thường vụ huyện ủy kỷ luật 01 đảng viên, uỷ ban kiểm tra huyện ủy và tương đương kỷ luật 04 đảng viên, đảng ủy cơ sở kỷ luật 08 đảng viên, chi bộ kỷ luật 07 đảng viên. Hình thức: Khiển trách 13, cảnh cáo 06, cách chức 01. Nội dung vi phạm tập trung vào: Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ; thiếu tinh thần trách nhiệm; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm. Ngoài ra, uỷ ban kiểm tra huyện ủy quyết định gia hạn đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 01 đảng viên, do vi phạm pháp luật.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp với các ban đảng tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và dự thảo Quy chế (điều chỉnh, bổ sung) phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy với một số cơ quan, đơn vị; tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” năm 2019./.

Khánh Hưng