Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát tháng 11 năm 2018, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tích cực, số cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như: Tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 46 tổ chức đảng và 40 đảng viên, có 21 cấp ủy viên các cấp (01 huyện ủy viên, 05 đảng ủy viên cơ sở và 15 chi ủy viên), tăng so với cùng kỳ năm trước 32 tổ chức đảng và 19 đảng viên; giám sát 54 tổ chức đảng (01 ban thường vụ đảng ủy cơ sở, 03 đảng ủy cơ sở và 50 chi bộ) và 52 đảng viên, có 28 cấp ủy viên các cấp (04 đảng ủy viên cơ sở và 24 chi ủy viên), tăng so với cùng kỳ năm trước 16 tổ chức đảng và 20 đảng viên.

Cuộc họp UBKT Huyện ủy Năm Căn tháng 11

UBKT kiểm tra 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp (tương đương cùng kỳ năm trước); qua kiểm tra, kết luận đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật. Kiểm tra 18 tổ chức đảng cấp dưới (06 đảng ủy cơ sở và 12 chi bộ) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sá, thi hành kỷ luật trong Đảng, tăng so với cùng kỳ năm trước 15 tổ chức; qua kiểm tra, kết luận có 05 tổ chức thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, đề nghị rút kinh nghiệm. Giám sát 34 tổ chức đảng (01 đảng ủy cơ sở, 33 chi bộ) và 27 đảng viên, có 21 cấp ủy viên (01 đảng ủy viên, 20 chi ủy viên), tăng so với cùng kỳ năm trước 03 tổ chức; kết quả các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát; tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, đề nghị rút kinh nghiệm. Giải quyết tố cáo đối với 02 chi ủy viên, giảm so với cùng kỳ năm trước 02 đảng viên; kết quả: Tố sai 01 trường hợp; tố đúng và đúng một phần 01 trường hợp, đề nghị kiểm điểm. Kiểm tra 03 đảng ủy cơ sở về thu, chi, sử dụng ngân sách; xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm tài sản, tăng so với cùng kỳ năm trước 01 tổ chức; qua kiểm tra, kết luận: có 02 tổ chức vi phạm, đề nghị truy thu số tiền 39.178.000 đồng. Kiểm tra 15 tổ chức (02 đảng ủy cơ sở và 13 chi bộ) về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, tăng so với cùng kỳ năm trước 09 tổ chức; qua kiểm tra, kết luận: có 03 tổ chức vi phạm, đề nghị truy thu số tiền 4.578.550 đồng.

Cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 11 đảng viên, có 04 cấp ủy viên (03 đảng ủy viên và 01 chi ủy viên), giảm so với cùng kỳ năm trước 01 đảng viên. Trong đó, ban thường vụ thành ủy kỷ luật 01 đảng viên, UBKT huyện ủy kỷ luật 03 đảng viên, đảng ủy cơ sở kỷ luật 03 đảng viên, chi bộ kỷ luật 04 đảng viên; bằng các hình thức: Khiển trách 06, cảnh cáo 05. Nội dung vi phạm: Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình 02 trường hợp; cố ý làm trái 01 trường hợp; phẩm chất đạo đức, lối sống 03 trường hợp; nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng 01 trường hợp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo 01 trường hợp; những điều đảng viên không được làm 01 trường hợp; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp 01 trường hợp; chưa thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp 02 năm 01 trường hợp.

Ngoài ra, UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy hoàn chỉnh thông báo kết luận các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy; xây dựng các đề án, kế hoạch và chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và dự họp lấy phiếu tín nhiệm tại một số tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

                                                                                                              Khánh Hưng