Thực hiện Kế hoạch công tác phối hợp năm 2019 giữa  trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sáu tháng đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng với 16 tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, công tác phối hợp được thực hiện cơ bản đồng bộ, đúng phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp theo quy chế; chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp ngày càng nâng lên và đạt được kết quả tích cực, cụ thể:

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thường xuyên liên hệ nắm tình hình tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; cung cấp, trao đổi, xử lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác giải quyết tố cáo liên quan đến nội chính, cải cách tư pháp, tham nhũng và công tác cán bộ; xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định; phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm trong nội bộ Đảng.

Đồng chí Võ Quốc Tín, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh phát biểu đóng góp việc thực hiện Quy chế phối hợp 6 tháng đầu năm 2019

Phối hợp, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai, thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25-02-2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW, ngày 18-12-2018 của UBKT Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 18-8-2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Tỉnh ủy năm 2019; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp thu, thực hiện.

Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng giai đoạn 2016-2018; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và các quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời cung cấp thông tin, cho ý kiến về nhân sự cấp ủy, UBKT cấp huyện và tương đương đúng theo quy định; phối hợp tham mưu nhận xét, đánh giá đối với 76 tập thể và 397 cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2018; cho ý kiến về công tác cán bộ đối với 79 trường hợp; chuẩn bị các thủ tục, văn bản, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương.

Đồng chí Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ đóng góp dự thảo báo cáo thực hiện Quy chế phối hợp 6 tháng đầu năm 2019

Phối hợp giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của các cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

UBKT Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm, tự phê bình đối với 06 tập thể, 05 cá nhân năm 2018; giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Dân chính đảng nhiệm kỳ 2015-2020; bầu bổ sung 01 ủy viên, 01 phó chủ nhiệm UBKT huyện ủy.

Phối hợp kiểm tra tài chính đảng đối với 06 tổ chức đảng; kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm tra Dự án Khu dân cư thu nhập thấp và việc cấp đất ở tại Dự án này. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 tập thể lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, 02 cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý có khuyết điểm, vi phạm theo kết luận thanh tra.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, công tác phối hợp còn tồn tại mặt hạn chế, như: Việc trao đổi, cung cấp thông tin theo nội dung phối hợp từng lúc thiếu toàn diện; tổ chức họp rút kinh nghiệm, đề ra kế hoạch, biện pháp phối hợp giữa các đơn vị thực hiện chưa thường xuyên. Một số ít đơn vị chưa gửi báo cáo theo quy định; một số báo cáo kết quả thực hiện quy chế chưa sát với các nội dung theo quy chế phối hợp. Nguyên nhân hạn chế, thiếu sót trên là do một số ít cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong thực hiện quy chế phối hợp. Chưa nghiên cứu kỷ nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp.

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, những tháng còn lại năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phù hợp, đúng quy định.

Hai là, phối hợp giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đúng theo quy định; giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; tham mưu tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019. Giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát và chủ trì, kết luận các nội dung kiểm tra, giám sát khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Ba là, thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan và phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm kịp thời, đúng quy định; phối hợp cử cán bộ, đảng viên tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời, định hướng cho các cơ quan báo, đài trong tỉnh viết bài, đưa tin tuyên truyền Kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2019).

Bốn là, chủ động phối hợp trong công tác giám sát của ủy ban kiểm tra với công tác giám sát của hội đồng nhân dân, các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để phát huy hiệu quả công tác giám sát trong Đảng, Nhà nước.

Khánh Hưng