Xác định việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDC) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, ngay từ đầu năm Thủ trưởng Cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan tổng kết việc thực hiện QCDC và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Thủ trưởng Cơ quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai, quán triệt thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến việc thực hiện dân chủ; kịp thời chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế của Cơ quan theo quy định và triển khai thực hiện, đạt được những kết quả tích cực:

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 (kiểm tra chấp hành đối với 06 tổ chức và 03 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức và 01 đảng viên); Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra 3/4 tổ chức đảng và 5/8 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 4/4 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; giám sát chuyên đề 6/7 tổ chức đảng và 13/14 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 01 đảng viên; kiểm tra tài chính 6/6 tổ chức đảng, đảm bảo theo quy trình, quy định (dự kiến sẽ thực hiện hoàn thành chỉ tiêu theo chương trình đề ra).

Đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan phát biểu tại Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan 6 tháng đầu năm 2019

Triển khai thực hiện tốt việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời thực hiện nghiêm túc Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Thủ trưởng Cơ quan phối hợp với Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ, phòng nghiệp vụ thường xuyên giám sát đảng viên, quần chúng trong việc đăng ký, thực hiện Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng quý đúng theo quy định.

Thủ trưởng Cơ quan luôn tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thực hiện các quyền về được biết, được tham gia ý kiến, trách nhiệm thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế của Cơ quan, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Thủ trưởng Cơ quan. Các hoạt động của Cơ quan không thuộc chế độ mật đều được Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Thủ trưởng Cơ quan chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch theo quy định, như: Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, khen thưởng cán bộ, công chức; công khai bản kê khai tài sản thu nhập và thu chi tài chính Cơ quan... Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý đúng theo trình tự, thủ tục theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Việc tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tổ chức được thực hiện đúng theo quy trình, quy định; các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ban hành Quy định số 10-QĐ/UBKTTU, ngày 23/10/2019 về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; qua đó giúp cán bộ, công chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tiếp công dân, nhất là trong giao tiếp, ứng xử, làm việc đảm bảo nguyên tắc, có phương pháp, giải quyết vấn đề khách quan, trung thực, chính xác, không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, hách dịch, gây phiền hà đối với công dân, tổ chức đến làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kịp thời xây dựng Đề án về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan góp ý, hoàn chỉnh trình và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt (Đề án số 04-ĐA/UBKTTU, ngày 06/5/2019). Kết quả thực hiện Đề án: Năm 2019, giảm 01 phòng và 01 công chức (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ điều động công chức nhận nhiệm vụ tại Liên đoàn Lao động tỉnh); hiện nay, Cơ quan có 04 phòng nghiệp vụ với 27 biên chế và 04 nhân viên hợp đồng dài hạn.

Công tác cải cách hành chính tại Cơ quan tiếp tục được triển khai, thực hiện: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác của Cơ quan, đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng cải cách lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, ứng dụng khoa học - công nghệ; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đạt được kết quả trên là do một số nguyên nhân chủ yếu:

Thứ nhất, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, sâu sát của Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Thủ trưởng Cơ quan, Đảng uỷ và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở Cơ quan.

Thứ hai, cán bộ, công chức luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm cao trong thực hiện QCDC.

Thứ ba, công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC Cơ quan được thực hiện nghiêm túc; cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định tại Quy chế số 01-QC/UBKTTU, ngày 04/3/2016 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan. Thông qua Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở Cơ quan; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công... qua đó, kịp thời chấn chỉnh và đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn mặt hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới, đó là một số ít cán bộ, công chức chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp, hội nghị; ít đóng góp vào các văn bản của Cơ quan khi gửi xin ý kiến. Nguyên nhân do chưa bao quát, nắm vững nội dung, lĩnh vực được xin ý kiến đóng góp; kỹ năng góp ý còn hạn chế.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để QCDC trong Cơ quan tiếp tục có chiều sâu, là nơi tập trung trí tuệ của cán bộ, công chức, nhân viên góp phần hoàn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đề ra các nhiệm vụ:

Một là, Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Đảng uỷ, Thủ trưởng Cơ quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở Cơ quan; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan trong việc giám sát các hoạt động của Cơ quan, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện QCDC gắn với nhiệm vụ được phân công phụ trách, quản lý.

Hai là, thực hiện QCDC trong hoạt động Cơ quan gắn với cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ba là, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức nắm và thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong thực hiện QCDC. Mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Thực hiện việc xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhân rộng, điển hình mô hình, cách làm hay trong thực hiện QCDC.

Bốn là, từng cán bộ, công chức phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện QCDC Cơ quan; mạnh dạn tham gia xây dựng, góp ý với Cơ quan, Đảng uỷ, Công đoàn toàn diện, sâu sắc và thực hiện nghiêm túc những việc cán bộ, công chức không được làm./.

Khánh Hưng