Đến dự Hội nghị có đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hữu Thơ, Phó Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh, cùng với đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (khối phó) và các thành viên Khối thi đua: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Đảng ủy Dân chính đảng.

Sáu tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong khối tích cực tổ chức nhiều hoạt động, trọng tâm là tiếp tục triển khai, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND, ngày 14-11-2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau…

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Thủ trưởng Cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua làm theo Bác Hồ năm 2019; cán bộ, công chức, nhân viên đăng ký các sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác và các danh hiệu thi đua, khen thưởng theo quy định. Có 100% cán bộ, công chức, nhân viên viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019. Phối hợp với Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan; các tổ chức đảng, Công đoàn giữ vững nền nếp tổ chức, sinh hoạt, hoạt động, đảm bảo nâng cao chất lượng; định kỳ hằng quý, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Khối thi đua 7 có 03 tập thể và 04 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng tặng giấy khen đã có thành tích tiêu biểu, điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, các thành viên trong Khối tích cực tham gia các phong trào thi đua "Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới"; giảm nghèo bền vững, qua đó được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 19 cá nhân, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tích cực vận động cán bộ, công chức tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức, Đảng ủy Dân chính Đảng tổ chức; phát động cán bộ, công chức tích cực ủng hộ "Quỹ đền ơn đáp nghĩa", "Quỹ vì người nghèo"...

Tích cực tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt và xây dựng các văn bản để cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy trong Đảng bộ tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ở các cấp, các ngành; triển khai thực hiện tốt các chương trình, quy chế làm việc và hoạt động lãnh đạo, điều hành hằng ngày... Ngoài ra, thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án vị trí việc làm, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động, việc rà soát, xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên và các chế độ, chính sách; công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ, công chức thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch ngày càng đi vào thực chất, đúng quy định...

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định: Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra chấp hành đối với 06 tổ chức đảng và 03 đảng viên; triển khai quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng và 01 đảng viên. UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 02 đảng ủy viên cơ sở và 01 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 06 tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; giám sát chuyên đề 03 tổ chức đảng và 05 đảng viên; kiểm tra tài chính 06 tổ chức đảng.

Tiếp tục triển khai, thực hiện các kết luận của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, tinh giản biên chế và quy định về trách nhiệm nêu gương; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cá nhân lãnh đạo, quản lý và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; ban hành Đề án và Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh; sắp xếp, bố trí nhân sự thường xuyên và kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025... Chủ động nghiên cứu, đề xuất Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ trong việc xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, góp ý các văn bản có liên quan đến ngành. Công tác thông tin liên lạc từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm thông suốt; tài liệu đi, đến được bảo đảm an toàn, chặt chẽ, bí mật, kịp thời, đúng quy định.

Đạt được kết quả nêu trên, Lãnh đạo Khối thi đua 7 chủ động, kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch thi đua của khối; tiêu chí, thang điểm, chấm điểm thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019 đúng theo quy định. Sáu tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong khối triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và nhiệm vụ chính trị đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt các nội dung thi đua với phương châm khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác thi đua được lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện tốt; đầu năm có đăng ký giao ước thi đua theo quy định; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều quán triệt nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về công tác thi đua và đăng ký tham gia thực hiện; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, trật tự an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, khó khăn: Công tác triển khai thực hiện một số phong trào thi đua từng lúc chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, chủ yếu là phát động phong trào thi đua hằng năm của cơ quan, đơn vị; có một ít phong trào còn có công chức, nhân viên và người lao động chưa chủ động và tích cực tham gia. Việc ban hành văn bản của cấp trên liên quan đến công tác thi đua, phân công thành viên khối thi đua, hướng dẫn tiêu chí, thang điểm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh còn chậm nên gặp khó khăn trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong khối.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đạt được của khối qua 6 tháng đầu năm, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; đồng thời tập trung thảo luận Kế hoạch Hội thao chào mừng Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dự kiến tổ chức vào ngày 24/8/2019 với 03 môn: Cầu lông, kéo co, cờ tướng, khoảng 100 vận động viên tham gia. Đây là hoạt động bổ ích, nhằm rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường giao lưu giữa các đơn vị trong khối ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Để Khối thi đua 7 tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019; đồng chí Hồ Xuân Việt đại diện Khối trưởng Khối thi đua đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm, tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trong đó có công tác thi đua, khen thưởng; động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 01-7-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 31-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính, tạo chuyển biến tích cực về nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

Hai là, đẩy mạnh thực hiện tốt các nội dung đăng ký giao ước thi đua; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong công tác tham mưu phục vụ Tỉnh ủy, nhất là công tác tham mưu cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và nhiệm vụ chính trị được giao; giữ vững đoàn kết và mối quan hệ công tác giữa cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong khối.

Ba là, thường xuyên nhắc nhở, động viên, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia các phong trào thi đua và hoạt động của các đoàn thể. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; khen thưởng đúng người, đúng thành tích, khách quan, dân chủ, thực chất.

Bốn là, tổ chức tốt Hội thao chào mừng Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Năm là, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Khối, đúng thành phần. Tổ chức chấm điểm, xét, bình chọn và tổng kết công tác thi đua năm 2019, đề nghị khen thưởng kịp thời, đúng quy định theo Kế hoạch số 01/KH-TĐK7, ngày 27-6-2019 và Công văn số 02/CV-TĐK7, ngày 27-6-2019 của Khối Thi đua 7.

Nhằm thực hiện tốt hơn phong trào thi đua yêu nước, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Khối thi đua 7 tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

                                                                                                                 Mỹ Hý