Tại buổi Họp mặt, các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng qua 70 năm. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, những năm qua các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra huyện đã chấp hành nghiêm Cương lĩnh, nghị quyết, nhỉ thị của Đảng; ra sức tu dưỡng phẩm chất đạo đức; khách quan, chính trực, liêm khiết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Nguyễn Phương Đông phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Phương Đông đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của UBKT Huyện ủy vào công tác xây dựng Đảng của huyện; đồng thời, để thực hiện có hiệu quả hơn về công tác kiểm tra của Đảng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phương Đông nhấn mạnh: “Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về kiểm tra, giám sát; cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần hiểu sâu sắc thêm về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát; bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phải thiết thực, toàn diện, trú trọng những vấn đề xã hội quan tâm; UBKT cấp huyện và cơ sở phải tích cực chủ động kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn vi phạm lúc manh nha không để lan rộng làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng; cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên quan tâm, củng cố kiện toàn UBKT các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, có kinh nghiệm, am hiểu sâu về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

Dịp này, UBKT Huyện ủy tặng các đại biểu quyển “Kỷ yếu Ngành kiểm tra Đảng bộ huyện Năm Căn giai đoạn 1979 – 2018”./.

                                                                                                    UBKT Huyện uỷ Năm Căn