Xuân mới 2019 đến với cán bộ, công chức, người lao động Ngành Kiểm tra Đảng trong niềm vui chung của đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước bằng nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng... Nhìn lại năm qua, với tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ngành Kiểm tra Đảng đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; nhiều vụ việc được làm sáng tỏ, được xử lý và đề xuất mức độ xử lý phù hợp, đúng người, đúng lỗi phạm, được dư luận hoan nghênh và đồng tình ủng hộ. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến mới, tích cực hơn, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan UBKT Tỉnh ủy

Năm qua là năm cán bộ, công chức, người lao động Ngành Kiểm tra Đảng vinh dự, tự hào với bề dày truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành 16-10 (1948-2019). Càng vinh dự, tự hào; cán bộ, công chức, người lao động Ngành Kiểm tra càng thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu về tinh thần đoàn kết, về ý chí quyết tâm và lòng yêu nước. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong Ngành tích cực học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, tô thắm thêm truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, vào mọi mặt công tác.

Bước vào năm 2019, một trong những năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước; cùng niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác kiểm tra của Đảng, toàn Ngành Kiểm tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, mỗi cán bộ, công chức, người lao động Ngành Kiểm tra tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí tiến công, giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực học tập, nâng cao trình độ, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng giao, nhân dân tin tưởng.

Năm mới thắng lợi mới!

Theo UBKTTW.VN