Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nghiêm chỉnh thực hiện; đồng thời, tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Từ ngày thành lập Đảng đến năm 1948, công tác kiểm tra của Đảng luôn được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo, chưa phân công cán bộ theo dõi và thành lập bộ máy kiểm tra chuyên trách, nhiệm vụ này do các cấp ủy và các tổ chức đảng trực tiếp thực hiện. Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng (sau này đổi tên thành Uỷ ban Kiểm tra Trung ương) được thành lập theo Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16-10-1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I), do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh (tức Thận) ký và từ đó đến nay, ngày 16-10 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Đồng chí Hồ Minh Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thăm và chúc sức khoẻ đồng chí Trần Thanh Khiêm, nguyên Phó Bí thư, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Đối với Đảng bộ tỉnh Cà Mau: Từ năm 1948 đến năm 1975, Tỉnh ủy không bầu Ban Kiểm tra, công tác kiểm tra Đảng của tỉnh đều do cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đến 1976, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu gồm 11 đồng chí; đến ngày 10-3-1976, đổi tên thành tỉnh Minh Hải và Bộ Chính trị chỉ định Ban Kiểm tra Tỉnh ủy lâm thời gồm 4 đồng chí, cán bộ, nhân viên Cơ quan có 5 đồng chí. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo và hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, hệ thống uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh được xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh, đến nay toàn tỉnh có trên 1130 đồng chí (cấp tỉnh có 31 đồng chí; có 13 UBKT huyện ủy và tương đương với 105 đồng chí, 217 UBKT cấp cơ sở có trên 1.000 đồng chí).

Từ khi thành lập, UBKT các cấp trong tỉnh luôn nhận thức sâu sắc rằng, công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự quan tâm lãnh chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các cấp ủy đảng, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bền bỉ phấn đấu để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điển hình từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng để lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và cụ thể hóa hiện thực các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ. UBKT các cấp chủ động thực hiện khá tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác giám sát được thực hiện nghiêm túc; công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiểm tra tài chính đảng được chú trọng; việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên cơ bản đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc theo quy định; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện giải quyết được những vấn đề tồn đọng, nổi cộm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đối với những vấn đề khó khăn, bức xúc ở các địa phương, đơn vị, được cấp ủy kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, chấn chỉnh, xác định mục tiêu, giải pháp để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm, là tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Hồ Minh Chiến thăm và chúc sức khoẻ đồng chí Cao Kim Dân, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến 9 tháng năm 2019, UBKT các cấp tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra chấp hành đối với 1.611 tổ chức đảng và 2.279 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 595 tổ chức đảng và 878 đảng viên. UBKT các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng; chủ động khảo sát, nắm tình hình, xác định dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng để tiến hành kiểm tra kịp thời; đã kiểm tra 26 tổ chức đảng và 176 đảng viên, có 89 cấp uỷ viên các cấp khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 745 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với 495 tổ chức đảng và 458 đảng viên; giải quyết và kết luận 08 tổ chức đảng và 184 đảng viên bị tố cáo; kiểm tra 925 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Bên cạnh đó, UBKT các cấp quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra. Kết quả đã tổ chức được 19 lớp tập huấn công tác nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho hơn 2000 cán bộ làm công tác kiểm tra ở cấp huyện và cơ sở.

Những kết quả này đã tạo bước đột phá, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của Nhân dân, đồng thời có tác dụng phòng ngừa, răn đe rõ rệt; vừa cảnh tỉnh, cảnh báo, ngăn chặn vi phạm trong nội bộ Đảng; qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ.

Ghi nhận thành tích đóng góp của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau trong công tác xây dựng Đảng, từ năm 2014 đến nay, UBKT Tỉnh uỷ vinh dự được UBKT Trung ương tặng 02 Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 Cờ thi đua có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào và Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng 02 Bằng khen, 02 cờ thi đua (01 hạng nhất, 01 hạng nhì); dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019), UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 36 đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Cà Mau có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp Kiểm tra của Đảng.

Tự hào 71 năm xây dựng, cống hiến, trưởng thành, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau ngày càng được kiện toàn và từng bước phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào thành công chung của Đảng bộ tỉnh, nhất là từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng bộ. Nối tiếp những thành công đã qua, nhất là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cần nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo Thông báo số 226-TB/TW ngày 3-3-2009 của Ban Bí thư; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải thích, định hướng dư luận một cách cụ thể, thiết thực để ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Hai là, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, UBKT các cấp cần bám sát Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn ở địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm phù hợp và tổ chức thực hiện đạt yêu cầu; trong đó, xác định phương chậm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát mở rộng”, đồng thời tập trung tích cực vào những lĩnh vực, vấn đề nhạy cảm, những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm.

Ba là, UBKT các cấp cần chủ động hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; tăng cường công tác giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để tiến hành kiểm tra; kịp thời xem xét, giải quyết triệt để, không để tồn đọng đơn, thư tố cáo; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng kịp thời, đúng quy định; xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên, có khuyết điểm, vi phạm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định.

Bốn là, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT, cơ quan UBKT các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm và tinh thông nghiệp vụ, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.

Khánh Hưng