Hội nghị đánh giá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bám chặt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng với tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm, xác định trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả toàn diện trên các mặt; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt một số kết quả quan trọng, sức lan toả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác; năng lực lãnh đạo, cụ thể hoá các văn bản về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ngày càng được nâng cao, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, đa số cán bộ, đảng viên giữ được vai trò tiền phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị

Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đại biểu dự Hội nghị đánh giá cao, các cấp ủy, uỷ ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, đúng theo quy trình, quy định, phương hướng, phương chăm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền: Cấp ủy các cấp kiểm tra chấp hành đối với 1.525 tổ chức đảng, 2.030 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 551 tổ chức đảng, 785 đảng viên; Uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 25 tổ chức đảng, 158 đảng viên; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 737 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 443 tổ chức đảng, 406 đảng viên; giải quyết tố cáo 08 tổ chức đảng, 182 đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng 06 đảng viên và kiểm tra 887 tổ chức đảng về thu, chi tài chính đảng, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng thực trạng tình hình, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giúp cho tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát chấn chỉnh kịp thời.

Cùng thời gian này, cấp uỷ các cấp và uỷ ban kiểm tra có thẩm quyền thi hành kỷ luật 906 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 483 đồng chí, cảnh cáo 230 đồng chí, cách chức 57 đồng chí và khai trừ 128 đồng chí. Nhìn chung, đa số đảng viên vi phạm nêu cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định xử lý kỷ luật của tổ chức đảng có thẩm quyền; sau khi bị kỷ luật, đảng viên vi phạm có biện pháp sửa chữa khuyết điểm, vi phạm khá tốt.

Theo Dự thảo Báo cáo trình bày tại Hội nghị, có nêu nhiều đề xuất, kiến nghị Trung ương xem xét một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, được đại biểu dự Hội nghị thống nhất, như:  

Thứ nhất, bổ sung thêm các đồng chí phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra do cấp ủy trực tiếp bầu, cho đồng bộ với các chức danh khác trong ủy ban kiểm tra. Vì hiện nay, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra do cấp ủy bầu, khi bầu bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra cũng do cấp ủy trực tiếp bầu ra.

Thứ hai, quy định cụ thể việc đảng viên bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng đến mức độ nào áp dụng hình thức xóa tên và đến mức độ nào thì xử lý kỷ luật khai trừ, để thống nhất thực hiện đồng bộ.

Đảng viên dự bị vi phạm kỷ luật đảng bị xử lý bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, đến hết thời hạn dự bị (12 tháng) chuyển đảng chính thức là chưa phù hợp, bởi còn trong thời gian chấp hành kỷ luật, đề nghị phải kéo dài thời gian chuyển chính thức đối với những đảng viên bị kỷ luật cho phù hợp.

Thứ ba, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, quy định: đảng viên vi phạm các nội dung tại Khoản 2, từ Điều 7 đến Điều 34 thì phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ), gặp khó khăn trong áp dụng xử lý. Đề nghị quy định rõ việc đảng viên có chức vụ, vi phạm đến mức nào thì xử lý bằng hình thức “cảnh cáo” và đến mức nào thì bị xử lý bằng hình thức “cách chức”, để khi áp dụng rõ ràng, cụ thể hơn. Mặt khác, khi tổ chức đảng thông báo đến cơ quan nhà nước sẽ dễ áp dụng và mang tính đồng bộ hơn.

Thứ tư, điểm 1, Điều 40, Chương VIII, Điều lệ Đảng khóa XI: “Đảng viên bị hình phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên phải khai trừ ra khỏi Đảng”. Nhưng tại khoản C, Điều 13, Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định xử lý kỷ luật đối với công chức. Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây “Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ”, nhận thấy quy định như vậy là chưa phù hợp, xin đề xuất Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghiên cứu kiến nghị Chính phủ điều chỉnh quy định công chức vi phạm pháp luật “Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ” thì buộc thôi việc, vì đối tượng này rất khó phân công công việc.

Thứ năm, quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng, chính quyền và đoàn thể cho đồng bộ; ban hành quy trình thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng để thống nhất thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng./.

Khánh Hưng