Tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan lồng ghép tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản có liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… đến cán bộ, đảng viên, công đoàn viên thực hiện (tổ chức được 07 cuộc, cho 93 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên) bằng các hình thức: họp Cơ quan, họp chi bộ, họp tổ công đoàn; qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức Cơ quan nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cũng như đề cao trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Xác định công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng; để thực hiện thuận lợi, kịp thời, phù hợp, từng bước đi vào nền nếp, UBKT Tỉnh ủy kịp thời ban hành Quy định số 11-QĐ/UBKTTU, ngày 08-10-2014 về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên, công dân và sau đó là Quy định số 02-QĐ/UBKTTU, ngày 14-3-2017; đồng thời ký kết Chương trình phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh…

Đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh uỷ tiếp xúc cử tri chuyên đề, nghe ý kiến phản ánh của cử tri, nhân dân phường 5, thành phố Cà Mau

Thường trực UBKT Tỉnh ủy phân công đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tham mưu cho Chủ nhiệm về công tác giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng; đồng chí Phó Trưởng phòng Giải quyết khiếu tố - Kỷ luật đảng thuộc Cơ quan trực tiếp tham mưu giúp UBKT Tỉnh ủy giữ mối liên hệ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh theo Chương trình phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

UBKT Tỉnh ủy lồng ghép đưa nội dung thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm và tập trung lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Với sự chỉ đạo sâu sát của Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, sự giám sát thường xuyên của Đảng ủy Cơ quan, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan UBKT Tỉnh ủy có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy trình, quy định; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền đã được UBKT Tỉnh ủy xem xét, giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài, tạo được niềm tin của công dân đối với công tác giải quyết tố cáo của UBKT Tỉnh ủy, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Quang cảnh kỳ họp 56 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Tính từ ngày 01-01-2014 đến ngày 31-12-2018, UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 543 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh liên quan đến 161 tổ chức và 620 đảng viên. Nội dung đơn thư chủ yếu về phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên; lạm quyền trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bao che... Qua nghiên cứu, phân loại xử lý: UBKT Tỉnh ủy đã mời làm việc hướng dẫn (trực tiếp tiếp công dân và đảng viên) 185 cuộc, liên quan đến 80 tổ chức và 191 cán bộ, đảng viên; chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 133 đơn, liên quan đến 30 tổ chức và 148 cán bộ, đảng viên; không xem xét, giải quyết 225 đơn, liên quan đến 51 tổ chức và 281 cán bộ, đảng viên theo quy định. Trong đó có 18 đơn tố cáo và 02 đơn khiếu nại kỷ luật đảng (liên quan đến 05 tổ chức và 15 cán bộ, đảng viên) thuộc thẩm quyền đã được UBKT Tỉnh ủy giải quyết dứt điểm, đạt 100%: Qua giải quyết tố cáo, kết luận: Tố sai 04 đơn, liên quan 04 đảng viên; chưa có cơ sở kết luận 02 đơn, liên quan đến 01 tổ chức và 01 đảng viên; tố đúng 01 đơn, liên quan 01 đảng viên; tố đúng và đúng một phần 11 đơn, liên quan đến 04 tổ chức và 09 đảng viên, trong đó có vi phạm 03 đơn, liên quan 03 đảng viên, đề nghị kiểm điểm nghiêm túc những tổ chức và cá nhân vi phạm. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 02/02 trường hợp, đạt 100%; nội dung: khiếu nại về hình thức kỷ luật; lết quả giải quyết: Tăng hình thức kỷ luật 01 trường hợp, giữ nguyên hình thức kỷ luật 01 trường hợp.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại Cơ quan vẫn còn gặp khó khăn, đó là trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, có trường hợp UBKT Tỉnh ủy mời đối tượng tố cáo, phản ánh đến làm việc để xác định danh tính, nội dung đơn nhưng đối tượng diện lý do không đến, phải mời nhiều lần, kéo dài thời gian; có công dân đến khiếu nại, tố cáo chưa thật sự trách nhiệm, nghiêm túc, thiếu hợp tác; một số trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết kết luận nhưng tiếp tục tố cáo lên cấp trên mà không cung cấp chứng cứ mới. Nguyên nhân của khó khăn nêu trên là do một bộ phận công dân thiếu am hiểu quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; có trường hợp người tố cáo lợi dụng quyền tố cáo để tố cáo nặc danh hoặc khiếu nại vượt cấp, gửi tố cáo đến cơ quan không có thẩm quyền giải quyết.

Sau năm năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, UBKT Tỉnh ủy rút ra một số kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Một là, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu. Hai là, khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, cán bộ phụ trách phải nghiên cứu chặt chẽ, tham mưu xử lý kịp thời, đúng quy trình, quy định, đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn giúp người khiếu nại, tố cáo hiểu quyền và trách nhiệm của mình, phối hợp thực hiện. Ba là, địa phương, cơ quan, đơn vị nào thực hiện tốt quy chế dân chủ; công tác tuyên truyền giáo dục, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng và có giải pháp phù hợp để vận động, thuyết phục, giải thích pháp luật tốt sẽ nâng cao được nhận thức pháp luật cho người dân, hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo không đúng quy định. 

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới được dự báo sẽ còn diễn ra phức tạp, nhất là thời gian chuẩn bị và tiến tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện tốt công tác tiếp và giải quyết đơn thư của công dân, đảng viên; UBKT Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và công dân.

Thứ hai, chủ động nắm chặt tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tố cáo, như: thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; quản lý, sử dụng đất đai; chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng; tinh thần trách nhiệm; phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra chấp hành, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên đúng quy trình, quy định; triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Giải quyết đạt 100% số đơn, thư tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết việc giải quyết khiếu nại, tố cáo để rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn thời gian tới.

Thứ tư, tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy xứng tầm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giúp cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ.

Khánh Hưng