Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phan Minh Kha, Bí thư Chi bộ thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và địa phương; đánh giá tình hình tư tưởng chính trị của đảng viên, quần chúng trong tháng; triển khai chủ trương, văn bản của Đảng (Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại đảng trong tình hình mới; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25-02-2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18-6-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng…); thông qua bản tự nhận xét của 04 đảng viên dự bị để Chi bộ biểu quyết đề nghị đảng uỷ cấp trên xét chuyển đảng chỉnh thức và báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh lý lịch 02 quần chúng ưu tú xin vào Đảng; đối với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 đã gửi trước đến đảng viên nên không báo cáo tại buổi sinh hoạt.

Đồng chí Lượng Trọng Quyền phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ

Cuộc sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đã có nhiều lượt ý kiến phát biểu báo cáo phân tích làm rõ thêm việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, cũng như đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8.

Phát biểu chia sẻ tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lượng Trọng Quyền cho biết: Mục đích dự sinh hoạt này là nhằm hướng dẫn, nắm tình hình tư tưởng đảng viên, tình hình hoạt động của Chi bộ, những khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, công tác quản lý đảng viên… theo tinh thần Thông báo số 303-TB/TU, ngày 21-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các đồng chí lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Dân chính đảng. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung và các bước sinh hoạt Chi bộ, cơ bản đúng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và đề nghị Chi bộ cần lưu ý: Thứ nhất, báo cáo Chi bộ cần bám sát Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ năm 2019, trong đó phải đánh giá toàn diện các mặt chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vu chính trị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, lãnh đạo công tác đoàn thể…; thứ hai, Chi bộ cần rà soát quy chế làm việc của Chi bộ, phải đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định của Đảng để tổ chức thực hiện; thứ ba, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư liên quan đến đảng viên Chi bộ; thứ tư, đảng viên Chi bộ cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của bản thân, nhất là gương mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Chi bộ, đảng viên cần phát biểu thảo luận nhiều hơn trong sinh hoạt…

Đồng chí Phan Minh Kha thay mặt Chi bộ trân trọng, tiếp thu đầy đủ ý kiến chia sẻ của đồng chí Lượng Trọng Quyền, Chi bộ sẽ nghiêm túc xem xét, điều chỉnh bố cục báo cáo thống nhất các đề mục theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương.

Khánh Hưng