Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác đề ra, UBKT các cấp đã tăng cường công tác giám sát nắm chắc tình hình, thông tin, phản ánh về tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, suy thoái, có dấu hiệu vi phạm chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao… kịp thời tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới về công tác chuẩn bị đại hội. Kết quả từ đầu năm đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 03 tổ chức đảng và 02 cấp ủy viên; giám sát thường xuyên đối với 125 tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật 02 trường hợp; tham mưu cấp uỷ triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề nhiều tổ chức đảng cấp dưới về công tác chuẩn bị đại hội. Trên cơ sở kết luận kiểm tra, cấp uỷ, UBKT có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 43 đảng viên (có 11 cấp uỷ viên các cấp) vi phạm, bằng các hình thức: Khiển trách 27, cảnh cáo 11, cách chức 01, khai trừ 04.

Đồng chí Phạm Minh Giang, Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quyết định về công tác cán bộ

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tiếp đảng viên và công dân theo quy định; tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đối với tổ chức đảng, đảng viên. Trong quý I/2020, UBKT Tỉnh uỷ tiếp nhận và phân loại xử lý 22/22 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến 08 tổ chức và 18 cán bộ, đảng viên (kết quả: không xem xét, giải quyết 05 đơn; chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 04 đơn; mời làm việc hướng dẫn 13 đơn). UBKT cấp huyện và cơ sở đã giải quyết tố cáo xong 04 trường hợp (có 01 huyện uỷ viên, 01 đảng ủy viên cơ sở), kết luận tố đúng và đúng một phần, có vi phạm 04 trường hợp, phải thi hành kỷ luật 03 đảng viên.

UBKT các cấp tham gia nhận xét, đánh giá đối với cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý; thẩm định nhân sự quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý, rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm giúp cấp uỷ chuẩn bị tốt nhất nhân sự cấp uỷ khoá mới và nhân sự dự kiến giới thiệu bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, UBKT cấp trên triển khai, hướng dẫn cấp uỷ, UBKT cấp dưới chuẩn bị tốt công tác nhân sự UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/02/2020 của UBKT Trung ương về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội điểm Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đúng kế hoạch

Theo Kế hoạch số 126-KH/TU, ngày 21/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, thời gian đại hội đảng cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 6/2020, cấp huyện hoàn thành trong tháng 8/2020. Để đại hội đảng bộ các cấp diễn ra đúng kế hoạch và đạt yêu cầu, UBKT các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, tham mưu cấp uỷ và cấp mình tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới theo chương trình công tác đã đề ra, tổng hợp, báo cáo kết quả về UBKT cấp trên theo quy định; chủ động giám sát nắm chắc tình hình, thông tin, phản ánh về tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng cấp trên, kịp thời kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật nếu có (việc xem xét phải kết thúc trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày đối với cấp cơ sở và 30 ngày đối với cấp trên cơ sở).

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên UBKT; UBKT các cấp phân công thành viên phụ trách địa bàn, hướng dẫn tổ chức đảng nơi phụ trách về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng và công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ, UBKT khoá mới, thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

Ba là, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại kỷ luật đảng, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; trong đó tập trung vào những khiếu nại, tố cáo liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội, nhân sự cấp uỷ khoá mới và đại biểu dự đại hội đảng các cấp. Phải kết luận rõ đúng, sai, xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm và kết thúc trước ngày khai mạc đại hội theo quy định.

Bốn là, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tiêu chuẩn cán bộ để tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; đồng thời nắm chắc danh sách đại biểu dự đại hội cấp mình, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu hoặc vi phạm nguyên tắc, thủ tục, bầu cử để kịp thời thẩm tra, xem xét, kết luận.

Năm là, phục vụ tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu; rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ thuộc diện cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ quản lý, cán bộ dự nguồn cấp ủy bị tố cáo phải giải quyết và bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là những trường hợp thời gian chấp hành kỷ luật dưới 01 năm tính đến ngày khai mạc đại hội, tố cáo đã giải quyết, kết luận có vi phạm và những tố cáo chưa giải quyết, trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng chưa có quyết định kỷ luật để báo cáo cấp uỷ triệu tập đại hội xem xét.

Sáu là, thực hiện một số nhiệm vụ sau đại hội, như: tổng hợp, báo cáo cấp uỷ, UBKT cấp trên những vấn đề phát sinh trong quá trình tiến hành đại hội, kết quả bầu cử; báo cáo cấp uỷ cấp trên chuẩn y kết quả bầu cử UBKT và thành viên UBKT cấp uỷ khoá mới; báo cáo danh sách đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên và các biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương.

Tin rằng, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp trong tỉnh sẽ tham mưu giúp cấp uỷ sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu gương mẫu, cục bộ, bè phái, cơ hội, có biểu hiện suy thoái; vi phạm nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm… góp phần phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khánh Hưng