UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy giám sát 05 tổ chức đảng và 12 đảng viên (có 02 cấp ủy viên), giảm so với cùng kỳ năm trước 27 tổ chức đảng và 02 đảng viên. Nội dung: Chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và cấp mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả, các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát.

 UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên, tăng so với cùng kỳ năm trước 01 tổ chức và 02 đảng viên; đã kiểm tra xong 01 đảng viên; nội dung kiểm tra: thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; qua kiểm tra, kết luận đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật.

Cơ quan UBKT Tỉnh ủy họp báo đầu tuần triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Giám sát 04 tổ chức đảng và 05 đảng viên (có 01 chi ủy viên), giảm so với cùng kỳ năm trước 03 tổ chức và 07 đảng viên. Nội dung: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và cấp mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát.

Tổng số có 04 đảng viên bị tố cáo (UBKT huyện ủy giải quyết 01 trường hợp, UBKT đảng ủy cơ sở giải quyết 03 trường hợp). Kết quả: Chưa có cơ sở kết luận 01 trường hợp, tố đúng và đúng một phần 03 trường hợp; trong đó, tố đúng có vi phạm 01 trường hợp, phải thi hành kỷ luật. Nội dung: Phẩm chất, đạo đức lối sống; vi phạm về phát ngôn; cố ý làm trái.

Cấp ủy các cấp và UBKT huyện ủy (tương đương) thi hành kỷ luật 17 đảng viên (có 05 chi ủy viên), giảm so với cùng kỳ năm trước 02 đảng viên; trong đó, ban thường vụ huyện ủy kỷ luật 01 đảng viên, UBKT huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 02 đảng viên, đảng ủy cơ sở kỷ luật 03 đảng viên, chi bộ kỷ luật 11 đảng viên. Hình thức: Khiển trách 10, cảnh cáo 03, cách chức 02, khai trừ 02.

Nội dung vi phạm: Phẩm chất đạo đức, lối sống 06 trường hợp; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 04 trường hợp; cố ý làm trái 02 trường hợp; thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ 02 trường hợp; bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng 01 trường hợp; các quy định đầu tư, xây dựng 01 trường hợp; nguyên tắc quản lý tài chính, chiếm dụng kinh phí của đơn vị để sử dụng cho cá nhân 01 trường hợp.

Ngoài ra, UBKT huyện ủy ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 02 đảng viên và gia hạn đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 01 đảng viên. Nội dung: Vi phạm pháp luật.

Khánh Hưng