Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp ủy các cấp kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, đối với 36 tổ chức đảng và 45 đảng viên (có 20 cấp ủy viên các cấp), giảm so với cùng kỳ năm trước 33 tổ chức, 22 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và cấp mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra, giám sát nhận thấy các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện khá tốt nội dung kiểm tra, giám sát; tuy nhiên, có 02 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, giám sát, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Cơ quan UBKT Tỉnh ủy họp cán bộ, công chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát đối với 33 tổ chức đảng và 69 đảng viên (có 47 cấp ủy viên các cấp), tăng so với cùng kỳ năm trước 16 tổ chức đảng, 43 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và cấp mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tổ chức sinh hoạt chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát có 04 tổ chức đảng và 06 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Giải quyết tố cáo đối với 01 đảng viên, kết luận tố đúng có vi phạm, đang thực hiện quy trình tiếp theo. Nội dung: Vi phạm về phát ngôn, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Cấp ủy các cấp và ủy ban kiểm tra cấp huyện thực hiện quy trình thi hành kỷ luật 12 đảng viên (có 02 đảng ủy viên), giảm so với cùng kỳ năm trước 07 đảng viên; trong đó, ban thường vụ huyện ủy và tương đương kỷ luật 02 đảng viên, ủy ban kiểm tra huyện ủy kỷ luật 02 đảng viên, đảng ủy cơ sở kỷ luật 02 đảng viên, chi bộ kỷ luật 06 đảng viên; bằng các hình thức: khiển trách 07, cảnh cáo 01, cách chức 02, khai trừ 02. Nội dung vi phạm: Chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 01 trường hợp; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 01 trường hợp; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp 01 trường hợp; cố ý làm trái 02 trường hợp; báo cáo thiếu trung thực 01 trường hợp; nguyên tắc tập trung dân chủ 01 trường hợp; thực hiện nhiệm vụ đảng viên 01 trường hợp; những điều đảng viên không được làm 02 trường hợp; phẩm chất đạo đức, lối sống 01 trường hợp; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng 01 trường hợp.

Trong số đảng viên bị kỷ luật có 02 trường hợp bị phạt tù.

Khánh Hưng