Uỷ ban kiểm tra các cấp chủ động hơn trong việc tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng, đã kiểm tra chấp hành 14 tổ chức đảng, 61 đảng viên, có 21 cấp uỷ viên các cấp và giám sát đối với 27 tổ chức đảng, 84 đảng viên, có 71 cấp uỷ viên; kết quả: có 06 tổ chức và 04 đảng viên thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát còn hạn chế, đề nghị rút kinh nghiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Quang cảnh buổi làm việc Đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Phú Tân với Chi bộ Ngân hàng chính sách huyện Phú Tân

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 08 đảng viên (có 01 huyện ủy viên và 03 đảng ủy viên cơ sở), kết luận 08 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 06 đảng viên; kiểm tra 26 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kết luận có 13 tổ chức thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, đề nghị rút kinh nghiệm và nghiêm khắc rút kinh nghiệm; giám sát 48 tổ chức đảng và 279 đảng viên (có 20 cấp uỷ viên), kết quả có 06 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung giám sát, đề nghị rút kinh nghiệm; giải quyết tố cáo 01 đảng viên, nội dung cố ý làm trái, kết quả tố đúng và đúng một phần có vi phạm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật đề nghị kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm. Kiểm tra tài chính đảng đối với 15 tổ chức, qua kiểm tra, phát hiện 03 tổ chức vi phạm, đề nghị xử lý theo quy định số tiền 3.723.000 đồng.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và uỷ ban kiểm tra có thẩm quyền thực hiện quy trình thi hành kỷ luật 20 đảng viên vi phạm (có 02 huyện ủy viên, 04 cấp uỷ viên cơ sở), giảm 04 đảng viên so với cùng kỳ năm trước; trong đó, huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy và tương đương kỷ luật 03 đảng viên, uỷ ban kiểm tra huyện ủy và tương đương kỷ luật 07 đảng viên, đảng ủy cơ sở kỷ luật 03 đảng viên, chi bộ kỷ luật 07 đảng viên; bằng các hình thức: khiển trách 13, cảnh cáo 01, cách chức 01, khai trừ 05. Nội dung vi phạm: Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 04; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 01; thiếu tinh thần trách nhiệm 06; phẩm chất đạo đức, lối sống 02; chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước 03; tín dụng 01; những điều đảng viên không được làm 03.

Ngoài ra, uỷ ban kiểm tra huyện ủy quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 01 đảng viên, do vi phạm pháp luật.

Tháng 8 tới, uỷ ban kiểm tra các cấp tiếp tục phối hợp với các ban đảng giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; trong đó, tiếp tục tham gia, tham mưu tốt cho các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy; chủ động nắm tình hình, thường xuyên giám sát tổ chức đảng và đảng viên bằng nhiều hình thức phù hợp, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nếu xác định có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời và dứt điểm các đơn thư của công dân có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, đảm bảo theo quy định.

Khánh Hưng