Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, thành viên UBKT đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ huyện thay đổi cơ bản, có nơi thành viên UBKT đảng ủy cơ sở thay đổi mới hoàn toàn; điều này đã ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy UBKT, như: Do mới làm quen với nghề, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ chưa chuyên sâu, phải vừa làm vừa học tập rút kinh nghiệm nên nhiều nơi cán bộ kiểm tra chưa thật sự mạnh dạn bắt tay ngay tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; có nơi công tác tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, quy chế làm việc của UBKT, quy trình công tác kiểm tra, giám sát còn chậm; một số UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện quy trình, quy định kiểm tra, giám sát chưa đúng và lưu hồ sơ kiểm tra, giám sát không đầy đủ…

Xuất phát từ tồn tại nêu trên và xác định để công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở có chuyển biến tích cực hơn, từng bước đi vào nền nếp, hoạt động có chất lượng, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, UBKT Huyện ủy Thới Bình đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, như:

Phối hợp các ban tham mưu, giúp việc cấp ủy tăng cường công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trên địa bàn huyện, thông qua công tác tham mưu triển khai, quán triệt nghiêm túc, sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát đến các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở; chỉ đạo UBKT cấp dưới chủ động tham mưu giúp cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của UBKT phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và tổ chức thực hiện.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho thành viên UBKT đảng ủy cơ sở và đồng chí phụ trách công tác kiểm tra ở chi bộ cơ sở; UBKT Huyện ủy đã cử 94 đồng chí tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát do UBKT Tỉnh ủy tổ chức năm 2016, 2017; qua đó đội ngũ cán bộ UBKT cấp cơ sở trong huyện nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thi hành kỷ luật đảng… để vận dụng, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.

Với sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên và sâu sát của UBKT Huyện ủy, hiện nay công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, UBKT tham mưu giúp cấp ủy cơ sở kiểm tra chấp hành đối với 48 tổ chức đảng và 38 đảng viên; giám sát 44 tổ chức đảng và 31 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 03 tổ chức đảng và 17 đảng viên, giám sát 15 tổ chức đảng và 17 đảng viên; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 34 tổ chức đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, UBKT đã tham mưu giúp cấp ủy cơ sở thực hiện quy trình thi hành kỷ luật 47 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 30, cảnh cáo 13, cách chức 04; sau khi bị kỷ luật tất cả đảng viên chấp hành nghiêm túc quyết định kỷ luật, chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, không có trường hợp nào khiếu nại lên cấp trên…

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Thới Bình cho biết: “Được sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát đối với cấp cơ sở; từ đó công tác kiểm tra ở cấp cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực; điều đó được thể hiện qua việc UBKT Huyện ủy tổ chức kiểm tra 14 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra 07 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kết luận các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đúng theo quy trình, quy định, chất lượng nâng lên”. Điển hình như UBKT Đảng ủy cơ sở xã Biển Bạch chủ động tham mưu giúp cấp ủy và cấp mình xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; nội dung kiểm tra, giám sát được mở rộng, các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng thủ tục, quy trình, quy định, chất lượng tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. 

UBKT Đảng ủy xã Biển Bạch tham dự cuộc tiếp xúc cử tri của Đại
biểu Quốc hội tỉnh  Cà Mau tại xã Biển Bạch để nắm thông tin, tình hình địa phương

Đồng chí Nga cho biết thêm, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới UBKT Huyện ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, như:

Một là, UBKT Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng; kịp thời quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ.

Hai là, chỉ đạo, hướng dẫn UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy; chủ động cụ thể hóa thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy phù hợp với tình hình từng địa phương, đơn vị. Trước mắt tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, các quy định của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên đúng tiến độ theo chương trình, kế hoạch đề ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, kịp thời nắm bắt thông tin dư luận xã hội, báo đài để sàng lọc thông tin, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đúng quy định.

Ba là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT; UBKT các cấp tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Ngành kiểm tra; đồng thời chỉ đạo UBKT cấp cơ sở tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban ngành có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; định kỳ tham mưu giúp cấp ủy sơ tổng kết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát để rút kinh nghiệm và tìm ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.

Khánh Hưng