Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghe Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy Phú Tân; đồng thời kiểm tra thực tế đối với Đảng ủy thị trấn Cái Đôi Vàm và Đảng ủy xã Việt Thắng trực thuộc Huyện ủy Phú Tân trong việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về chế độ đảng phí (mốc thời gian kiểm tra từ ngày 01-01-2018 đến ngày 31-12-2018).

Quang cảnh kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Qua nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thực hiện khá tốt các quy định, chính sách, nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động; lập dự toán thu – chi ngân sách đảng đảm bảo kinh phí chi hoạt động thường xuyên, theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và thanh quyết toán theo quy định; việc mua sắm, sửa chữa, quản lý, sử dụng tài sản đúng quy định, có hiệu quả; định kỳ công khai tài chính, kiểm kê tài sản và kiểm kê, đối chiếu quỹ tiền mặt theo quy định; hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán được sắp xếp, bảo quản lưu trữ; các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt việc trích, đăng nộp và quản lý, sử dụng đảng phí.

Tuy nhiên, một số nội dung Đoàn kiểm tra thẩm tra, xác minh, kết luận chưa rõ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra làm rõ, báo cáo thông qua Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua nội dung công tác cán bộ.

Khánh Hưng