1- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghe Đoàn giám sát (theo Quyết định số 283-QĐ/UBKTTU, ngày 08-4-2019) báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Sở Tài chính về lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đồng chí Dương Hữu Tảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài Chính trong việc chấp hành điểm 5, Mục I, Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26-10-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh (mốc thời gian giám sát từ ngày 01-01-2018 đến ngày 31-12-2018).

Quang cảnh kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Qua nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy và đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát; tuy nhiên, Đảng ủy thực hiện kiểm điểm cuối năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có mặt chưa chặt chẽ, còn lúng túng; Ban Giám đốc thực hiện mua sắm tài sản tập trung còn chậm; công tác phối hợp với các ngành liên quan chưa tốt; chưa kịp thời tham mưu kiện toàn Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo quy định; chưa thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Đối với đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao còn những hạn chế, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy kiểm điểm rút kinh nghiệm, cá nhân đồng chí Dương Hữu Tảng nghiêm túc rút kinh nghiệm về hạn chế, khuyết điểm; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra; chỉ đạo chi bộ sinh hoạt chuyên đề theo quy định, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm.

2- Nghe Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 287-QĐ/UBKTTU, ngày 24-4-2019) báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Năm Căn (mốc thời gian kiểm tra theo niên độ thống kê năm 2017 và 2018).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kịp thời triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đến tổ chức đảng và đảng viên tiếp thu, thực hiện; thực hiện tốt quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chủ động xây dựng các quy trình, quy định và chương trình công tác kiểm tra, giám sát, sát với tình hình thực tế, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; hồ sơ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được lưu trữ theo quy định. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ có nội dung chưa phù hợp; điều động, bổ nhiệm cán bộ đang trong quá trình xem xét, xử lý; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ còn mặt hạn chế: Giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm có trường hợp còn chậm, chưa đúng quy trình.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng.

 3- Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 286-QĐ/UBKTTU, ngày 18-4-2019) báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy Thới Bình; đồng thời kiểm tra thực tế đối với Đảng ủy xã Tân Lộc, Đảng ủy xã Biển Bạch Đông trực thuộc Huyện ủy Thới Bình trong việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về chế độ đảng phí; Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 và Công văn số 1266-CV/VPTW/nb, ngày 05-3-2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị (mốc thời gian kiểm tra từ ngày 01-01-2018 đến ngày 31-12-2018).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các quy định, quy chế và triển khai thực hiện khá chặt chẽ; chỉ đạo lập dự toán thu chi ngân sách đảng theo quy định. Văn phòng Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy sử dụng có hiệu quả kinh phí thực hiện tự chủ; chấp hành khá tốt các nguyên tắc về chế độ kế toán, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; 02 đảng ủy cơ sở được kiểm tra thực hiện khá tốt việc thu chi kinh phí hoạt động thường xuyên; chấp hành khá tốt chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; chứng từ, sổ sách kế toán ghi chép theo quy định.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy để Văn phòng Huyện ủy ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công không đúng thẩm quyền; phân khai kinh phí hoạt động cho các ban của Huyện ủy còn thấp so với dự toán được giao; chi chế độ bồi dưỡng phụ vụ hoạt động cấp ủy không đúng quy định; Văn phòng Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng lập chứng từ thanh toán không đúng mẫu, để cá nhân tạm ứng kinh phí thời gian dài chưa thu hồi và một số hạn chế khác.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy rút kinh nghiệm, Văn phòng Huyện ủy kiểm điểm rút kinh nghiệm; đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, chỉ đạo ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; thực hiện, quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản của Đảng đúng theo quy định.

Khánh Hưng