1- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghe Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 284-QĐ/UBKTTU, ngày 12-4-2019) báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với đồng chí Võ Trường Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân.

Qua nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Võ Trường Giang có khuyết điểm, vi phạm trong việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại và đơn kiến nghị của công dân. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Tân chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc theo quy định của Đảng đối với đồng chí Võ Trường Giang và những cá nhân có liên quan.

Quang cảnh kỳ họp 57 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

2- Nghe Đoàn giám sát (theo Quyết định số 288-QĐ/UBKTTU, ngày 02-5-2019) báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện Điểm 1, Điều 3 theo Quy chế làm việc; đồng chí Nguyễn Hồng Vệ, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (đồng chí Nguyễn Hồng Vệ) chấp hành điểm 8, Mục I, Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; đồng chí Đặng Trí Thủ, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (đồng chí Đặng Trí Thủ) chấp hành điểm 5, Mục I, Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26-10-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh (mốc thời gian giám sát từ ngày 01-01-2018 đến 31-12-2018).

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhận thấy: Đảng uỷ thực hiện kịp thời xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ giữa Đảng ủy với Ban Giám hiệu Trường và các tổ chức có liên quan, triển khai đến đảng viên trong Đảng bộ thực hiện; đồng chí Nguyễn Hồng Vệ cùng tập thể lãnh chỉ đạo các hoạt động của Trường, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt và vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; đồng chí Đặng Trí Thủ với vai trò Bí thư Đảng ủy, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy, chỉ đạo các chi bộ tổ chức thực hiện; cùng Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường lãnh chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm; tuy nhiên, Đảng uỷ và 02 đảng viên còn mặt hạn chế, khuyết điểm, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ yêu cầu Đảng uỷ, đồng chí Đặng Trí Thủ kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Hồng Vệ kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Khánh Hưng