Quang cảnh kỳ họp 58 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

1- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghe Đoàn giám sát (theo Quyết định số 300-QĐ/UBKTTU, ngày 20-5-2019) báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; tiết a, điểm 3, Điều 7, Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28-6-2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; đồng chí Trương Linh Phượng, Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Dân chính đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trong việc lãnh đạo và chấp hành thực hiện điểm 5, Mục I, Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26-10-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Tình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc chấp hành Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập (mốc thời gian giám sát từ ngày 01-01-2018 đến 31-12-2018).

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhận thấy Đảng uỷ và 02 đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát; tuy nhiên còn mặt hạn chế, khuyết điểm, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ yêu cầu Đảng uỷ rút kinh nghiệm, đồng chí Trương Linh Phượng và đồng chí Nguyễn Xuân Tình nghiêm túc rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra và báo cáo kết quả khắc phục đến Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ theo quy định.

2- Nghe Đoàn giám sát (theo Quyết định số 303-QĐ/UBKTTU, ngày 17-6-2019) báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Công ty Điện lực việc lãnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 04-9-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, phòng tránh tai nạn điện trên địa bàn tỉnh; đồng chí Huỳnh Hữu Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, chấp hành Điểm 5, Mục I, Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26-10-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh; đồng chí Thiều Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực chấp hành Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ (mốc thời gian giám sát từ ngày 01-01-2018 đến 31-12-2018).

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhận thấy Đảng uỷ và 02 đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát; tuy nhiên còn mặt hạn chế, khuyết điểm, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ yêu cầu Đảng uỷ nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng chí Huỳnh Hữu Quang kiểm điểm rút kinh nghiệm và đồng chí Thiều Văn Minh rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra và báo cáo kết quả khắc phục đến Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ theo thời gian quy định.

3- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghe Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 301-QĐ/UBKTTU, ngày 06-6-2019) báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Tam Giang Đông trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác cán bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về việc tham mưu Đảng ủy xây dựng, ban hành, thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng, tổ chức thực hiện các quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; đồng chí Lê Thành Nhựt, Bí thư Đảng ủy việc lãnh chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, lãnh chỉ đạo công tác cán bộ; đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về chỉ đạo, tham mưu Đảng ủy xây dựng, ban hành, thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; đồng chí Huỳnh Văn Sáu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn về việc chỉ đạo, thực hiện việc cấp nhà, đất cho bà Trần Thúy Trang, ông Dương Văn Chinh và ông Nguyễn Duy Minh; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

Qua nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Đoàn kiểm tra tiếp tục làm rõ thêm một số nội dung có liên quan mà thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đặt ra và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỳ họp tiếp theo.

Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thông qua báo cáo xem xét kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và thực hiện quy trình công tác cán bộ tại Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Khánh Hưng