Tại cuộc họp, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ nghe các đoàn kiểm tra, giám sát báo cáo:

Quang cảnh cuộc họp

1- Đoàn kiểm tra số 79 báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng uỷ Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí và Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư Trung ương ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên cơ sở (mốc thời gian từ ngày 01-01-2018 đến 30-6-2019).

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng nhận thấy: Đảng uỷ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện khá tốt nội dung được kiểm tra. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế trong một số bước thực hiện, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng yêu cầu Đảng uỷ rút kinh nghiệm, sớm khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, báo cáo kết quả khắc phục về Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng theo quy định.

2- Đoàn kiểm tra số 83 báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng uỷ Bưu Điện về việc lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (mốc thời gian từ ngày 01-01-2018 đến 30-6-2019).

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính Đảng nhận thấy: Đảng uỷ Bưu Điện thực hiện khá tốt nội dung được kiểm tra; tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ nhắc nhở Đảng uỷ rút kinh nghiệm, sớm khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, báo cáo kết quả khắc phục về Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ theo quy định.

3- Đoàn giám sát số 80 báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Chi uỷ Cơ quan Tỉnh đoàn và đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Chi bộ về việc lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 13-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính Đảng nhận thấy: Chi uỷ Tỉnh đoàn và đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo thực hiện khá tốt nội dung được giám sát; tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, thiếu sót, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ đề nghị Chi uỷ và đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra, báo cáo kết quả khắc phục về Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng theo quy định.

4- Đoàn giám sát số 81 báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Công ty Bảo hiểm PJCO và đồng chí Nguyễn Văn Tèo, Bí thư Chi bộ về việc lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khoá XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng nhận thấy: Chi bộ Công ty Bảo hiểm PJCO và đồng chí Nguyễn Văn Tèo thực hiện khá tốt nội dung được giám sát; tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ nhắc nhở Chi bộ và đồng chí Nguyễn Văn Tèo rút kinh nghiệm, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra, báo cáo kết quả khắc phục về Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng theo quy định.

5- Đoàn giám sát số 82 báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng uỷ Ngân hàng Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cà Mau về việc lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản” và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17-7-2013 của Chính phủ “về minh bạch tài sản thu nhập”.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng nhận thấy: Đảng uỷ Ngân hàng thực hiện khá tốt nội dung được giám sát; tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính Đảng đề nghị rút kinh nghiệm, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra, báo cáo kết quả khắc phục về Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng theo quy định.

6- Đoàn giám sát số 84 báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng uỷ Kho bạc Nhà nước về việc lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ nhận thấy: Đảng uỷ Kho bạc thực hiện khá tốt nội dung được giám sát; tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng đề nghị rút kinh nghiệm, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra, báo cáo kết quả khắc phục về Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng theo quy định.

7- Đoàn giám sát số 85 báo cáo kết quả giám sát đối với Chi uỷ và đồng chí Phan Thành Phương, Bí thư Chi bộ BQL DA Công trình giao thông về việc lãnh chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá (XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng nhận thấy: Chi uỷ và đồng chí Phan Thành Phương thực hiện khá tốt nội dung được giám sát; tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng đề nghị Chi uỷ và đồng chí Phan Thành Phương rút kinh nghiệm, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra, báo cáo kết quả khắc phục về Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng theo quy định.

Các thành viên Uỷ ban Kiểm tra cơ bản thống nhất với báo cáo của các Đoàn và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho tổ chức cơ sở trong thời gian sắp tới bằng những biện pháp cụ thể để các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt hơn.

                                                                                                       Thu Vân