Trong 10 tháng qua, các ban tham mưu, giúp việc Huyện uỷ thực hiện khá tốt nhiệm vụ của ngành, đồng thời tham mưu giúp Huyện uỷ thực hiện khá tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp trong huyện đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là công tác phối hợp của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và thực hiện đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền trong công tác thi hành kỷ luật của Đảng.

Tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những hạn chế nhất định: Nhất là công tác tham mưu của các cơ quan tham mưu giúp việc giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có lúc chưa kịp thời; có những vụ việc vi phạm từ những năm trước nhưng chậm phát hiện kiểm tra, xử lý; hay là chất lượng của một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; công tác phối hợp với các cơ quan liên quan có mặt chưa được chặt chẽ, chất lượng soạn thảo văn bản đôi khi chưa sát tình hình thực tế…

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát vừa qua; trong thời gian tới đồng chí chỉ rõ công tác kiểm tra, giám sát cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tiếp tục làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường công tác nắm bắt thông tin; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; đồng thời tham mưu cho Huyện uỷ thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật phải đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng… Qua cuộc làm việc, làm cơ sở cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra cũng như cán bộ, công chức các ban tham mưu, giúp việc Huyện uỷ tự rèn luyện mình và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     Quốc Sự