Ngày 04/4, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 quý I; đề ra Chương trình công tác quý II và một số nội dung quan trọng khác.

Dự và chủ trì Hội nghị gồm có: Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị cũng có mặt 10/11 đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị thông qua: Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 trong quý I; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018.

Theo đó, trong quý I Tỉnh ủy đã tổ chức công bố Nghị quyết về Đề án sáp nhập Đảng bộ Khối doanh nghiệp vào Đảng bộ Dân chính đảng và Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, chính thức hoạt động từ ngày 01-4-2019; chỉ đạo, thực hiện hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 (kết quả có 113 tổ chức cơ sở đảng và 4.697 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 597 tổ chức cơ sở đảng và 31.912 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 76 tổ chức cơ sở đảng và 5.149 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 13 tổ chức cơ sở đảng và 279 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ); tổ chức 01 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh năm 2019, có 93 đồng chí được phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo dự học. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thành lập 06 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 09 tập thể và 05 cá nhân theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; cấp ủy các cấp kiểm tra chấp hành đối với 14 chi bộ và 02 cấp ủy viên cơ sở, giám sát đối với 68 chi bộ và 55 đảng viên (có 10 cấp ủy viên các cấp); ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 01 tổ chức đảng và 12 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 41 chi bộ và 78 đảng viên (có 14 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo đối với 08 đảng viên; cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 48 đảng viên (giảm 17 đảng viên so với cùng kỳ) bằng các hình thức: khiển trách 32, cảnh cáo 05, cách chức 04, khai trừ 07; nội dung vi phạm chủ yếu: Những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức, lối sống; cố ý làm trái; thiếu tinh thần trách nhiệm; nguyên tắc tập trung dân chủ.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra chấp hành đối với 10 tổ chức, 04 cấp ủy viên; giám sát chuyên đề đối với 05 tổ chức, 05 cấp ủy viên, đạt 100% chỉ tiêu chương trình đề ra.

Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy triển khai Chương trình công tác quý II năm 2019

Hội nghị đề ra Chương trình công tác quý II năm 2019 với 07 nội dung. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn theo Nghị quyết số 18 và 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Thành lập các tiểu ban và triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện tốt các nhiệm vụ về quản lý, phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nhận định, với những tồn tại chỉ ra tại hội nghị, nếu chậm khắc phục thì kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý II sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Vì vậy, các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh cần hành động tích cực, thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, nhất là khai thác các lĩnh vực có lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình đề ra; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và quản lý điều hành của chính quyền nhằm giữ vững an ninh trật tự, quốc phòng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chăm lo đời sống và sức khỏe của người dân, gia đình chính sách...

Khánh Hưng