Tham dự Hội nghị gồm có: Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Hải quan, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Cà Mau; đại diện thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo văn phòng huyện ủy, thành ủy; trưởng phòng, phó trưởng phòng, chánh văn phòng, phó chánh văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2018, công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, quy định, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng kịp thời, đúng tiến độ. Tham mưu xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII của Đảng; sơ kết nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cơ quan đảng, nhà nước, Mật trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt yêu cầu theo Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác, lao động sản xuất.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện công tác nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ và chính sách cán bộ khá kịp thời, đúng quy trình, tiêu chuẩn quy định. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo,...

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có nhiều tiến bộ, từng bước nâng cao hơn chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra.

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thực hiện khá tốt; hoạt động của đa số các cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch; công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản cơ bản đúng quy định.

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu, chất lượng được nâng lên; tạo điều kiện thuận lợi để ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ... Qua đó, đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để tổ chức đảng, đảng viên kịp thời khắc phục, sửa chữa.

UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao; đồng thời, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác giám sát, công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiểm tra tài chính đảng được chú trọng; việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình. 

Kết quả: Cấp ủy các cấp kiểm tra 450 tổ chức đảng, 663 đảng viên, kết luận 02 tổ chức, 08 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 07 đảng viên; giám sát chuyên đề 201 tổ chức đảng, 310 đảng viên; thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng, 185 đảng viên (giảm 70 đảng viên so với năm trước); giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng đối với 02 đảng viên, kết luận giữ nguyên hình thức kỷ luật. UBKT các cấp kiểm tra 06 tổ chức đảng cấp dưới, 38 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận có 02 tổ chức, 36 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 31 đảng viên; kiểm tra 218 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, kết luận có 47 tổ chức chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra, đề nghị rút kinh nghiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm; giám sát chuyên đề 156 tổ chức đảng, 146 đảng viên, kết luận có 03 tổ chức, 13 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung giám sát, đề nghị rút kinh nghiệm, kiểm điểm rút kinh nghiệm và kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm; thi hành kỷ luật 51 đảng viên, khiển trách 12, cảnh cáo 12, cách chức 02, khai trừ 25 (có 11 trường hợp bị phạt tù); giải quyết tố cáo 05 tổ chức đảng, 37 đảng viên, kết luận tố đúng có vi phạm 02 tổ chức, 13 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 09 đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng 01 đảng viên, kết luận giữ nguyên hình thức kỷ luật; kiểm tra 313 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, kết luận có 13 tổ chức vi phạm, đề nghị rút kinh nghiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo nguyên tắc, trách nhiệm và nội dung phối hợp, đạt được nhiều kết quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Kết quả: tham mưu giúp cấp ủy nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 đối với 236 trường hợp; thực hiện quy trình bầu bổ sung 06 Tỉnh ủy viên và cho thôi tham gia cấp ủy 01 đồng chí; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 124 trường hợp; kiểm điểm trách nhiệm 07 đảng viên (01 Tỉnh ủy viên, 02 ủy viên ban thường vụ huyện ủy và tương đương, 02 cấp ủy viên cơ sở) có khuyết điểm, vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát và giải quyết tố cáo.

Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT được quan tâm thực hiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần đấu tranh có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả: phối hợp với các cơ quan báo, đài, cổng thông tin điện tử viết tin, bài và tổ chức đưa tin tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát; đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng và các hoạt động chào mừng Kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành; chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung 05 ủy viên, 01 phó chủ nhiệm, 02 chủ nhiệm UBKT huyện ủy và tương đương, 40 ủy viên, 23 phó chủ nhiệm, 17 chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 -2020; cử 01 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhân lực trong khu vực công - quản lý chính quyền địa phương tại Trung Quốc; 03 đồng chí học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; 03 đồng chí học cao học, đại học văn bằng 2; 27 đồng chí học quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh, cập nhật kiến thức mới, nghiệp vụ kiểm tra; tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 240 cấp ủy, cán bộ kiểm tra cấp cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài cộng tác trên Trang Thông tin điện tử, có 47 học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp tập huấn.

Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đã đạt được của cấp ủy, ban tổ chức, ban nội chính và ủy ban kiểm tra các cấp trong năm qua; đồng thời lưu ý một số hạn chế cần quan tâm khắc phục như:

Một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; chỉ đạo, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ có trường hợp chưa đúng quy trình, quy định. Đánh giá cán bộ ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thực chất, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; nhiều chi bộ chưa coi trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên. Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện một số nghị quyết của Đảng ở một số cấp ủy còn chậm, lúng túng.

 Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, thậm chí có trường hợp sai phạm bị xử lý kỷ luật.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa coi trọng, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Một số Ủy ban kiểm tra chưa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo, phát hiện dấu hiệu vi phạm hiệu quả còn thấp.

Sự phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và một số cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng từng lúc chưa chặt chẽ; kết quả thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao; chất lượng điều tra, xử lý một số vụ án còn chậm, có vụ án còn oan sai...

Năm 2019, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, là năm toàn Đảng bộ tập trung quyết liệt để hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, với mục tiêu trọng tâm công tác xây dựng Đảng xác định trong năm 2019 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...”. Vì vậy, nhiệm vụ các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy là rất nặng nề; đồng chí đề nghị tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong năm 2018, thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, phát huy trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác cán bộ. Triển khai nghiêm túc các văn bản mới của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định trong công tác tổ chức, cán bộ, nhất là triển khai thực hiện các đề án, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận... của Trung ương, nhất là về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, về xây dựng đội ngũ cán bộ, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,... đảm bảo ổn định về tư tưởng cán bộ, không để xáo trộn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ. Tham mưu chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện cần thiết tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục tham mưu theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đạt yêu cầu công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, bảo đảm chất lượng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình kiểm tra, giám sát của ban thường vụ cấp ủy năm 2019.

Cấp ủy các cấp và đồng chí bí thư cấp ủy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra và công tác giám sát với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”.

 UBKT các cấp tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tập trung giải quyết tốt đơn thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định đối với những cán bộ, đảng viên sai phạm.

Về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp. Triển khai, thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định công tác này là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Nhiệm vụ công tác năm 2019 là rất nặng nề, nhưng với kinh nghiệm đã có, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy đảng, của toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính tỉnh nhà, sẽ thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019./.

Hồng Phụng