Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, đặc biệt triển khai, thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU, ngày 21/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh... Từng cơ quan, đơn vị trong Khối theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã thực hiện đạt được những kết quả nổi bật như sau:

Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 hoàn thành đúng tiến độ, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra chấp hành đối với 06 tổ chức đảng và 03 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng và 01 đảng viên (đạt 100% chỉ tiêu đề ra). Phối hợp các ban đảng của Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm 06 tổ chức, 05 cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018; phối hợp thẩm định, đề xuất đánh giá, xếp loại năm 2018 đối với 397 đồng chí diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tham mưu chỉ định, chuẩn y, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, điều động, cho ý kiến đối với 144 đồng chí; hiệp y bổ sung các chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy 09 đồng chí; tiếp nhận, chuyển công chức giữa khối Đảng, đoàn thể và khối Nhà nước 26 đồng chí. Phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II, tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh cho 93 học viên được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Quang cảnh buổi họp tổng kết Khối thi đua 7

Tham mưu thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tổ chức và phục vụ, Tổ thông tin tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chào mừng, phục vụ Đại hội đại biểu của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh; kế hoạch của Tiểu ban nhân sự. Tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Trường Chính trị và Đảng ủy Dân chính đảng; quyết định thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng công chức trong cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, thực hiện điều chỉnh biên chế các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019 (giảm so với năm 2018 là 31 biên chế) và đến năm 2021 giảm 162 biên chế so với năm 2018.

Triển khai đưa vào sử dụng Trung tâm Tích hợp dữ liệu; phần mềm diệt virus cho các cơ quan đảng; triển khai sử dụng chứng thư số từ Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, ngoài ra các phần mềm chuyên ngành như quản lý đảng viên, nâng cấp phần mềm kế toán cũng được triển khai đúng kế hoạch.

Hoàn thành một số công trình lịch sử Đảng của tỉnh, huyện và các ngành trong tỉnh; biên soạn cuốn Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2006-2010, Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930 -2015 và Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930 – 2020. Tổ chức Hội thao Khối thi đua 7, có 79 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc Khối VII; kết quả Ban Tổ chức Hội thao đã trao thưởng số tiền 9.500.000 đồng.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các đơn vị phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, hỗ trợ cho các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.... Vận động đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”; quỹ phòng, chống thiên tai; ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội... chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội thông qua các hội thi, hội diễn, sinh hoạt chi đoàn, thăm, tặng quà gia đình chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt đồng đề ơn đáp nghĩa với tổng giá trị trên 01 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả nêu trên, Khối thi đua 7 chủ động, kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch thi đua của khối; tiêu chí, thang điểm, chấm điểm thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019 đúng theo quy định; các cơ quan, đơn vị trong khối triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và nhiệm vụ chính trị đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Công tác thi đua được lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện tốt; đầu năm đăng ký giao ước thi đua theo quy định; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều quán triệt nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về công tác thi đua và đăng ký tham gia thực hiện; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, trật tự an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, khó khăn: Việc triển khai thực hiện một số phong trào thi đua từng lúc chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, chủ yếu là phát động phong trào thi đua hằng năm của cơ quan, đơn vị; có một ít phong trào còn có công chức, nhân viên và người lao động chưa chủ động và tích cực tham gia; việc ban hành văn bản của cấp trên liên quan đến công tác thi đua, phân công thành viên khối thi đua, hướng dẫn tiêu chí, thang điểm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh còn chậm nên gặp khó khăn trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong khối.

Để thực hiện tốt hơn phong trào thi đua trong khối năm 2020, đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Mỹ Hý