Thực hiện Phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2019. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung tham mưu cấp uỷ thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; tổng hợp xây dựng báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; phối hợp các ban đảng, tham mưu cấp uỷ quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 03/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch đại hội của đảng bộ các cấp trong tỉnh.

UBKT Tỉnh uỷ đề ra chỉ tiêu kiểm tra 01 tổ chức đảng cấp dưới và 03 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, cán bộ, đảng viên và giải quyết đơn, thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên đạt 100% số đơn, thư tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết.

Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ họp cán bộ, công chức triển khai nhiệm vụ

Đối với UBKT cấp huyện và cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra đạt 100% đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tăng cường giám sát chuyên đề, tập trung vào những nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, gắn giám sát tổ chức đảng với người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kiểm tra việc thu, chi ngân sách Đảng và thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí của cấp uỷ cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp, bảo đảm đạt chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tuyên truyền cho cán bộ, công chức tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; thực hiện tốt phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện tốt nội dung Chương trình đề ra, UBKT Tỉnh uỷ xác định một số biện pháp thực hiện: Một là, cấp uỷ, UBKT các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức vị trí, vai trò, nhiệm vụ và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Hai là, UBKT các cấp rà soát nội dung, chương trình công tác, tích cực triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát đã được xác định. Ba là, thực hiện tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp uỷ; chủ động, tích cực thực hiện quy chế phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Khánh Hưng