Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan được nghe đồng chí Lâm Thanh Hiền, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thừa lệnh của Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ triển khai Quyết định số 791-QĐ/TU, ngày 10-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và triển khai Đề án số 04-ĐA/UBKTTU, ngày 06-5-2019 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Theo Đề án, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giảm 01 phòng, còn 04 phòng nghiệp vụ, và giảm 06 biên chế, còn 29 biên chế, đến năm 2021 còn 28 biên chế.

Quang cảnh cuộc họp

Đồng chí Hồ Xuân Việt thông tin: Để từng bước đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã xây dựng Đề án số 04-ĐA/UBKTTU như nêu trên và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất phê duyệt. Sau cuộc họp này, Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ sẽ báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Đề án.

Khánh Hưng