Đồng chí Nguyễn Văn Tèo, nguyên nhân viên Khoa Ngoại và đồng chí Trần Trúc Phương, nguyên nhân viên Khoa Khám bệnh thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Trần Văn Thời được Uỷ ban nhân dân tỉnh cử đào tạo Bác sĩ theo địa chỉ sử dụng, nhưng sau khi học xong hai đồng chí có đơn xin nghỉ việc, dù không được cấp có thẩm quyền đồng ý nhưng cố ý bỏ việc dẫn đến bị kỷ luật buộc thôi việc; đồng thời hai đồng chí đã bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí từ tháng 6/2019 đến tháng 02/2020 mà không có lý do chính đáng. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Tèo và Nguyễn Trúc Phương là rất nghiêm trọng về chấp hành tổ chức kỷ luật, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, làm ảnh hưởng uy tín tập thể và cá nhân hai đồng chí, đến mức phải xử lý kỷ luật nghiêm khắc để đảm bảo tính nghiêm minh của kỷ luật đảng.

UBKT Huyện uỷ Trần Văn Thời họp thông qua vụ việc

Đây là bài học cho những đảng viên trẻ nhưng thiếu ý chí chiến đấu, ngại khó, không chấp hành nghiêm nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

                                                                                                      Huỳnh Thanh Đến