Năm 2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Trần Văn Thời tập trung triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đạt kết quả tích cực: Tham mưu giúp cấp ủy các cấp kiểm tra chấp hành đối với 101 tổ chức đảng và 84 đảng viên (có 67 cấp ủy viên); trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 12 tổ chức và 04 đảng viên; qua kiểm tra, kết luận: Có 100 tổ chức đảng và 82 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên có khuyết điểm, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm. Giám sát chuyên đề đối với 29 tổ chức đảng và 34 đảng viên (có 26 cấp ủy viên); trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 02 tổ chức và 02 đảng viên; kết quả: các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát, tuy nhiên vẫn còn mặt hạn chế đề nghị rút kinh nghiệm.

Huyện ủy Trần Văn Thời Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

UBKT các cấp kiểm tra 04 đảng viên (có 03 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 02 đảng viên so với cùng kỳ; trong đó, UBKT Huyện ủy kiểm tra 01 đảng viên; qua kiểm tra, kết luận: Có 04 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 02 đảng viên. Kiểm tra 22 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; trong đó, UBKT Huyện ủy kiểm tra 06 tổ chức đảng; qua kiểm tra, kết luận: 09 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm. Giám sát chuyên đề đối với 22 tổ chức đảng và 12 đảng viên (có 11 cấp ủy viên), tăng 03 tổ chức và 04 đảng viên so với cùng kỳ; trong đó, UBKT Huyện ủy giám sát 02 tổ chức; kết quả các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát. Giải quyết tố cáo được 07 trường hợp, đạt 77,78% so với số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; trong đó, UBKT Huyện ủy 03 trường hợp; qua giải quyết, kết luận: chưa đủ cơ sở kết luận 04 trường hợp, tố cáo sai 01 trường hợp; tố cáo đúng và đúng một phần 02 trường hợp, trong đó, tố đúng có vi phạm 02 trường hợp, phải thi hành kỷ luật. Kiểm tra tài chính đảng 49 tổ chức đảng, trong đó, UBKT Huyện ủy kiểm tra 02 tổ chức; qua kiểm tra, kết luận 01 tổ chức thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 45 đảng viên (có 09 cấp ủy viên); trong đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy kỷ luật 02 đảng viên, UBKT Huyện ủy kỷ luật 09 đảng viên, cấp ủy cơ sở kỷ luật 16 đảng viên, chi bộ kỷ luật 18 đảng viên. Hình thức: Khiển trách 25 đảng viên, cảnh cáo 13 đảng viên, cách chức 01 đảng viên, khai trừ 06 đảng viên. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 06 trường hợp bị phạt tù và 05 trường hợp xử phạt hành chính.

Phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2019, UBKT Huyện ủy Trần Văn Thời chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 với một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cá nhân thuộc diện cấp ủy quản lý; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

Chủ động nắm tình hình, tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm kịp thời; kiểm tra 04 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mở lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở.

Chỉ đạo UBKT cấp cơ sở tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, nhất là chú trọng nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp đảng viên, công dân và giải quyết dứt điểm các đơn, thư tố cáo, khiếu nại bảo đảm công minh, khách quan, chính xác, kịp thời đúng quy định của Đảng.

Khánh Hưng