Tính đến cuối tháng 8 năm 2018, UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, vượt thời gian so với dự kiến; đạt được kết quả đó là do Thường trực UBKT Tỉnh ủy lãnh chỉ đạo sâu sát, đề ra lộ trình hực hiện cụ thể cho từng cuộc kiểm tra, giám sát, định kỳ hằng tháng đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện và tập thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ để lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018), kết quả: UBKT Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 04 tổ chức cơ sở đảng và 09 đảng viên (có 01 Tỉnh ủy viên, 01 Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, 05 đảng ủy viên cơ sở, 01 chi ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm trong việc xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc; lãnh đạo, quản lý nguồn quỹ phòng chống thiên tai, lụt, bão; công tác cán bộ; việc thực hiện quy trình, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng. Qua kiểm tra kết luận: 100% tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, đề nghị rút kinh nghiệm 02 tổ chức, kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 tổ chức và 04 đảng viên, kiểm điểm nghiêm túc theo quy định của Đảng, có hình thức kỷ luật phù hợp 05 đảng viên.

­Kiểm tra 06 tổ chức đảng cấp dưới (03 ban thường vụ huyện ủy và tương đương, 03 UBKT huyện ủy và tương đương) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Qua kiểm tra kết luận: các tổ chức đảng có xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, nhưng trong quá trình thực hiện còn có hạn chế, khuyết điểm, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 tổ chức và kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm 04 tổ chức đảng.

Giám sát chuyên đề 08 tổ chức đảng (01 ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở, 07 tổ chức cơ sở đảng) và 13 đảng viên (có 02 Tỉnh ủy viên, 01 ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở, 07 đảng ủy viên, 02 chi ủy viên); kết quả: các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát; tuy nhiên có mặt còn hạn chế, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm 01 tổ chức và 06 đảng viên, kiểm điểm rút kinh nghiệm 06 tổ chức và 05 đảng viên, kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm 01 tổ chức và 02 đảng viên.

Kiểm tra tài chính đảng đối với 06 tổ chức đảng (03 ban thường vụ huyện ủy và tương đương, 03 văn phòng huyện ủy và tương đương); qua kiểm tra, kết luận: 06 tổ chức đảng có hạn chế, khuyết điểm, đề nghị rút kinh nghiệm 02 tổ chức, nghiêm túc rút kinh nghiệm 01 tổ chức, kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm 03 tổ chức và đề nghị nộp hoàn trả Ngân sách đảng 417.918.223 đồng, thu hồi các cá nhân tạm ứng nộp vào Ngân sách đảng 206.643.084 đồng, hoàn trả đúng nguồn đã mượn chi 316.642.000 đồng và giao đơn vị xử lý số tiền 10.019.000 đồng đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy thực hiện quy trình thi hành kỷ luật 01 ủy viên đảng đoàn bằng hình thức khiển trách, do thiếu trách nhiệm, buông lõng lãnh đạo; giải quyết tố cáo đối với 01 ban thường vụ huyện ủy và 01 ủy viên ban thường vụ huyện ủy; qua giải quyết, kết luận: Tố đúng và đúng một phần, có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đề nghị kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm.

 

Đồng chí Lượng Trọng Quyền, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao giải thưởng cho các vận động viên môn kéo co tham gia Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra vừa được tổ chức trong tháng 8

Thường trực UBKT Tỉnh ủy cho biết: Việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm 2018 là thành tích thiết thực nhất chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng và sẽ là động lực rất lớn, tạo tiền đề thuận lợi trong việc tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. Trong thời gian còn lại của năm 2018, cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan sẽ tập trung vào việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức một số hoạt động Kỷ niệm Ngành thiết thực, hiệu quả và diễn ra đúng Kế hoạch, như: Xây dựng Kỷ yếu Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau; tổ chức Tọa đàm cấp tỉnh với chủ đề “Nâng cao chất lượng giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau”; họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Bác Hồ; thăm, tặng quà cán bộ kiểm tra qua các nhiệm kỳ...

KH