Tham dự Hội nghị gồm có: Các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Ngay đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng, nhất là các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW, ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ... đến các cấp ủy, ủy ban kiểm tra và cán bộ, đảng viên tiếp thu, thực hiện.

Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động hơn trong việc tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao đạt kết quả tích cực. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra; rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ kiểm tra; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức kiểm tra phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 204-KL/TU, ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh.

Kết quả: Tổ chức 02 Lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 109 cán bộ kiểm tra cấp cơ sở. Cử đào tạo trung cấp lý luận chính trị 02 đồng chí; bồi dưỡng kiểm tra viên, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, kiến thức quốc phòng - an ninh 12 đồng chí. Chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chính đảng 07 đồng chí (chủ nhiệm, 02 phó chủ nhiệm, 04 ủy viên); chuẩn y 01 ủy viên, 01 phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, 03 chủ nhiệm, 04 phó chủ nhiệm, 08 ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác giám sát, công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiểm tra tài chính đảng được chú trọng; việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên cơ bản đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên. 

Kết quả: Cấp ủy các cấp kiểm tra chấp hành 43 tổ chức đảng, 169 đảng viên (có 56 cấp ủy viên); kết luận có 42 tổ chức, 165 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 01 tổ chức, 04 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra; đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm và rút kinh nghiệm. Giám sát thường xuyên 248 tổ chức đảng, 141 đảng viên (có 103 cấp ủy viên); kết quả có 237 tổ chức, 141 đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát; tuy nhiên, còn một số mặt hạn chế, đề nghị rút kinh nghiệm. Giám sát chuyên đề 16 tổ chức đảng, 29 đảng viên (có 18 cấp ủy viên); kết quả có 16 tổ chức, 29 đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát; tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, đề nghị rút kinh nghiệm. Thi hành kỷ luật 73 đảng viên (có 24 cấp ủy viên); hình thức khiển trách 54, cảnh cáo 11,  cách chức 07, khai trừ 01. Giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng 01 đảng viên; kết luận giảm hình thức kỷ luật (từ cách chức xuống cảnh cáo).

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 03 tổ chức đảng, 23 đảng viên (có 15 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận có 02 tổ chức, 20 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 08 đảng viên, 01 tổ chức, 03 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, đề nghị rút kinh nghiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Kiểm tra 58 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kết luận có 41 tổ chức thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 17 tổ chức chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm. Giám sát thường xuyên 174 tổ chức đảng, 230 đảng viên (có 149 cấp ủy viên); kết quả có 169 tổ chức, 230 đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát, tuy nhiên, vẫn còn có mặt hạn chế, đề nghị rút kinh nghiệm. Giám sát chuyên đề 25 tổ chức đảng, 24 đảng viên (có 23 cấp ủy viên); kết quả có 25 tổ chức, 24 đảng viên thực hiện khá tốt nội dung giám sát, tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, đề nghị rút kinh nghiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm rút kinh nghiệm. Thi hành kỷ luật 19 đảng viên (có 04 cấp ủy viên); hình thức khiển trách 03, cảnh cáo 02, khai trừ 14. Giải quyết tố cáo đối với 15 đảng viên; kết luận chưa có cơ sở kết luận 02 đảng viên, tố sai 02 đảng viên, tố đúng và đúng một phần 11 đảng viên, trong đó, tố đúng có vi phạm 10 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 06 đảng viên. Giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng đối với 02 đảng viên; kết luận giữ nguyên hình thức kỷ luật 02 đảng viên. Kiểm tra tài chính 49 tổ chức đảng; kết luận có 10 tổ chức có khuyết điểm, vi phạm, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Còn một số ít cấp ủy, ủy ban kiểm tra xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có nội dung chưa sát tình hình địa phương, đơn vị. Một số ủy ban kiểm tra từng lúc chưa chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thực hiện kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo có trường hợp còn chậm, chất lượng chưa cao; thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm có trường hợp còn chậm, chưa đúng thủ tục, quy trình. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do một số ít cấp ủy chưa thật sự chủ động, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; một số ủy ban kiểm tra tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ; thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao đạt kết quả thấp; năng lực một số cán bộ kiểm tra còn hạn chế.

Đồng chí Hồ Minh Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt chỉ tiêu theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Chủ động tổ chức triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp thu, thực hiện.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về kết quả các kỳ họp của ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh.

Ba là, ủy ban kiểm tra và các ban đảng của cấp ủy thực hiện tốt vai trò tham mưu đối với cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chủ động thực hiện tốt quy chế phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp, đảm bảo số lượng, chất lượng theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế của cơ quan ủy ban kiểm tra được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ theo chỉ tiêu phân bổ năm 2019… nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định.

Năm là, cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra chấp hành và thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn của Trung ương về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; các chủ trương, văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại.

Hồng Phụng