Xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong đấu tranh PCTN,LP; sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN,LP (Nghị quyết Trung ương 3), Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-5-2012), Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10-5-2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác PCTN; Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 30-11-2006 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Thường trực UBKT Tỉnh uỷ tập trung triển khai, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, phù hợp; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác PCTN,LP đến cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan thực hiện; qua triển khai, tuyên truyền giúp cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan có quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh PCTN,LP.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, UBKT Tỉnh uỷ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể hóa thực hiện, trong đó đã tích cực, chủ động, quyết liệt, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, lựa chọn đối tượng, nội dung, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công; thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17-7-2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; lãnh chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 01-8-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW… Kết quả từ năm 2007 đến tháng 6 năm 2019, UBKT Tỉnh uỷ tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra chấp hành đối với 05 tổ chức và 02 Tỉnh uỷ viên, giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức và 04 đảng viên (có 02 Tỉnh uỷ viên, 01 uỷ viên ban cán sự đảng); qua các cuộc kiểm tra, giám sát nhận thấy các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành khá tốt nội dung kiểm tra, giám sát; tuy nhiên có mặt còn hạn chế, đề nghị rút kinh nghiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm một số trường hợp.

Đồng chí Hồ Minh Chiến, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ (vị trí thứ 6 từ trái sang) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

UBKT Tỉnh uỷ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức đảng (01 đảng đoàn, 02 đảng uỷ cơ sở, 01 chi uỷ cơ sở) và 22 đảng viên (01 Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 03 Tỉnh uỷ viên) trong việc đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án mua sắm tài sản, trang thiết bị, quản lý thu, chi tài chính, sử dụng tài sản tài trợ, viện trợ, biếu tặng; quản lý, sử dụng đất đai; công trình san lắp mặt bằng; kê khai tài sản, thu nhập. Qua kiểm tra kết luận: có 04 tổ chức đảng và 09/22 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, đề nghị kiểm điểm nghiêm túc 01 tổ chức và 02 đảng viên, kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm 03 tổ chức, kiểm điểm rút kinh nghiệm 07 đảng viên; có 03/22 đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; có 10/22 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật (trong số các vụ việc, đảng viên bị kỷ luật, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 02 vụ việc, có 01 trường hợp bị phạt tù). Thông qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách của đơn vị 72.000.000 đồng, nộp ngân sách Nhà nước 818.676.820 đồng và đề nghị nộp vào tài khoản nguồn vốn dạy nghề do cơ quan, đơn vị quản lý 198.041.910 đồng.

Thực hiện giám sát chuyên đề đối với 04 ban thường vụ huyện uỷ và 12 đảng viên (01 Tỉnh uỷ viên; 01 uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ; 02 bí thư, 02 phó bí thư, 01 uỷ viên ban thường vụ, 01 đảng uỷ viên cơ sở; 01 bí thư, 03 phó bí thư chi bộ cơ sở) trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm tài sản, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc; chấp hành Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, ngày 09-3-2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả: có 01 tổ chức đảng và 11 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung giám sát; đề nghị rút kinh nghiệm 02 đảng viên, nghiêm túc rút kinh nghiệm 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên, kiểm điểm rút kinh nghiệm 03 đảng viên, kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm 04 đảng viên.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh uỷ kịp thời phát hiện xử lý hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý những cá nhân có hành vi tham nhũng, lãng phí và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vi để xảy ra tham nhũng, cụ thể: Tham mưu giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật 10 đảng viên, bằng hình thức: khiển trách 02, cảnh cáo 01, cách chức 02, khai trừ 05; UBKT Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật 02 đảng viên bằng hình thức cảnh cáo.

Từ thực tiễn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác PCTN,LP, UBKT Tỉnh uỷ rút ra một số kinh nghiệm để phòng ngừa tham nhũng: Thứ nhất, cần xác định công tác đấu tranh PCTN,LP là việc làm lâu dài, phải thực hiện thường xuyên, kiên trì, liên tục và phải đề cao vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về PCTN,LP, trong đó xác định phòng ngừa là chính. Thứ hai, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN,LP, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là tuyên truyền định hướng dư luận về kết quả công tác đấu tranh PCTN và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng. Thứ ba, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực phải được giải quyết kịp thời, không để kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và chủ động hơn nữa trong công tác đấu tranh, PCTN,LP, thiết nghĩ, thời gian tới UBKT Tỉnh uỷ cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp, như: Một là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đảng uỷ, chi bộ, cán bộ, đảng viên về PCTN,LP; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN,LP, nhất là tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 3, cũng như tổ chức thực hiện tốt Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10-5-2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác PCTN. Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tập trung vào nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, ở những lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, ngân hàng, thuế, tư pháp, tài chính; phát huy vai trò tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và phối hợp quản lý theo Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Ba là, UBKT Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp về công tác này đạt hiệu quả thiết thực hơn, qua đó kịp thời phát hiện những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, xử lý. Bốn là, tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ lãnh đạo Cơ quan trong PCTN,LP; thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của Cơ quan trên các lĩnh vực theo quy định của pháp luật; tăng cường lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW và các văn bản có liên quan về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Xác định việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong phòng ngừa tham nhũng; là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu.

Khánh Hưng