Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ và cơ sở tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả như: UBKT đảng uỷ tham mưu giúp cấp uỷ cơ sở kiểm tra đối với 12 tổ chức đảng và 12 đảng viên; giám sát đối với 06 tổ chức đảng và 06 đảng viên trong việc chấp nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Kết quả: các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện khá tốt nội dung kiểm tra, giám sát; tuy nhiên, vẫn còn mặt hạn chế đề nghị rút kinh nghiệm.

Đoàn kiểm tra của BTV Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Lợi An

UBKT Huyện uỷ và cơ sở chủ động kiểm tra 08 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; qua kiểm tra, kết luận 04 tổ chức thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm. Giám sát đối với 07 tổ chức đảng và 06 đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; xây dựng, triển khai, thực hiện quy chế làm việc; kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Kết quả giám sát: có 01 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung giám sát đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT Huyện uỷ thực hiện quy trình thi hành kỷ luật 02 đảng viên (có 01 cấp uỷ viên). Hình thức: Khiển trách 01, khai trừ 01. Nội dung vi phạm: Chiếm dụng tiền, thiếu trách nhiệm 01 trường hợp; những điều đảng viên không được làm 01 trường hợp. Ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 02 đảng viên và gia hạn đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 04 lượt đảng viên do vi phạm pháp luật.

Giải quyết tố cáo đối với 04 trường hợp, nội dung: việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; phẩm chất đạo đức, lối sống. Kết quả: Tố cáo chưa có cơ sở kết luận 02 trường hợp; tố đúng và đúng một phần 02 trường hợp, trong đó tố đúng có vi phạm phải xử lý 01 trường hợp. Kiểm tra tài chính đảng đối với 01 tổ chức đảng, qua kiểm tra kết luận tổ chức đảng thực hiện khá tốt nội dung kiểm tra; tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế đề kiểm điểm rút kinh nghiệm. Kiểm tra đối với 06 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; qua kiểm tra, kết luận các tổ chức thực hiện tốt nội dung kiểm tra.

Trong 6 tháng đầu năm, tập thể UBKT Huyện uỷ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt theo chương trình, kế hoạch đề ra với chất lượng khá tốt; những tháng còn lại của năm 2019, UBKT đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung tham mưu cấp uỷ tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc theo chương trình kiểm tra, giam sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ; chủ động nắm tình hình và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư yêu cầu, tố cáo và khiếu nại về kỷ luật đảng của công dân, đảng viên theo đúng quy trình, quy định. Tham mưu cấp uỷ tổng hợp báo cáo thống kê, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định.

Lê Thanh Hiện, UBKT Huyện uỷ Trần Văn Thời