Quang cảnh kỳ họp

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ nhận thấy đồng chí Lê Thanh Tuấn vi phạm trong việc “kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo bằng văn bản với Chi bộ về lai lịch của người đó...”. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Tuấn bằng hình thức “Cách chức Đảng uỷ viên”.

Đối với đồng chí Trần Thanh Kha có khuyết điểm, vi phạm: Ký chứng từ thu, chi lập quỹ trái phép với số tiền 436.550.500 đồng; vi phạm Điều 13 Luật Kế toán, hành vi nghiêm cấm “để ngoài sổ sách kế toán”. Qua xem xét nội dung, tính chất, mức độ sai phạm của đồng chí Trần Thanh Kha; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Thanh Kha bằng hình thức “Cảnh cáo”./.

                                                                                                                 Thu Vân