Xác định công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp là nhân tố quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ trên, trong 7 tháng đầu năm 2019, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng: kiểm tra khi dấu hiệu vi phạm đối 02 đảng viên; kiểm tra 01 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính Đảng 01 tổ chức đảng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

Nhìn chung, qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát đã thực hiện khá tốt nội dung kiểm tra, giám sát; tuy nhiên còn những hạn chế cần rút kinh nghiệm. Riêng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 02 đảng viên, qua kiểm tra kết luận có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật và đã thi hành kỷ luật theo quy định. Những tháng còn lại của năm 2019, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và tiếp tục tiến hành thực hiện nhiệm vụ của uỷ ban kiểm tra, nhất là công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, công tác nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Quốc Sự - Uỷ viên UBKT Huyện uỷ