Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nhì Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trường Ban Tổ chức Huyện ủy. 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả đáng kể, một số lĩnh vực vượt kế hoạch đề ra: Tham mưu cấp ủy kiểm tra 64 tổ chức đảng, 18 đảng viên; giám sát thường xuyên 32 tổ chức đảng, 21 đảng viên; giám sát chuyên đề 32 tổ chức đảng, 33 đảng viên; thi hành kỷ luật 09 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 03 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 19 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát thường xuyên 90 tổ chức đảng, 35 đảng viên; giám sát chuyên đề 04 tổ chức đảng, 03 đảng viên; kiểm tra 26 tổ chức đảng thu, nộp quản lý và sử dụng đảng phí, vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn những hạn chế nhất định như: Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức về công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng một số ít cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; công tác nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên từng lúc thiếu thường xuyên, chưa chặt chẽ; kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa được chú trọng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Ghi, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong năm 2018 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhiều lĩnh vực đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đạt chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch đề ra năm 2019; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, mở lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở…

Đồng chí Huỳnh Thanh Ghi phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy căn cứ chương trình công tác năm 2019 tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ, hồ sơ, quy trình, thủ tục, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…; kịp thời triển khai các văn bản cấp trên nhằm cụ thể hóa văn bản tổ chức thực hiện; củng cố bộ máy Ủy ban Kiểm tra ở cơ sở đảm bảo số lượng và chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Nhì Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong năm 2019./.

                                                                                  Kim Phê - UBKT HU Phú Tân