Kiểm tra chấp hành đối với 05 tổ chức và 02 cấp ủy viên cơ sở về lãnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31-10-2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Giám sát chuyên đề đối với 05 tổ chức và 02 bí thư đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện Kết luận số 38-KL/TU, ngày 08-8-2011 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 28-11-2006 của Tỉnh uỷ (khoá XIII) về phát triển giao thông - vận tải đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc tại Đảng bộ xã Hòa Tân

Như vậy trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã nỗ lực tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát với 10 tổ chức và 04 cá nhân, đến nay đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                                     Cẩm Tú- UBKT Thành ủy