Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp uỷ trong công tác chuẩn bị đại hội theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vừa tổ chức Hội nghị triển khai các hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/02/2020 về công tác nhân sự uỷ ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) cho 44 đồng chí là Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các Đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ.

Đồng chí Lượng Trọng Quyền, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ triển khai Hướng dẫn số 07, Hướng dẫn số 08

Hội nghị đã trao đổi các văn bản hướng dẫn và biểu mẫu kèm theo, nhằm giúp các đồng chí tham dự Hội nghị nắm và chỉ đạo đơn vị thực hiện thống kê, báo cáo đầy đủ, kịp thời trước, trong và sau đại hội đảng bộ cơ sở.

Cẩm Tú (UBKT Thành ủy)