Trong giai đoạn hiện nay, dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên có xu hướng xảy ra ở nhiều lĩnh vực, các cấp, các ngành, các cán bộ, đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ giữ các chức vụ cao, với nội dung, tính chất, mức độ nghiêm trọng và ngày càng tinh vi, đa dạng, phức tạp, được che giấu dưới nhiều hình thức, thủ đoạn, khó phát hiện hoặc đã bị tiêu hủy, làm biến dạng chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi vi phạm.... Vấn đề đặt ra, là phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; hằng năm trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chú trọng đề ra chỉ tiêu kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo phòng nghiệp vụ tổ chức nắm tình hình nhằm phát hiện những dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra theo quy định; trong kiểm tra, luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao năng lực cán bộ kiểm tra để thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của nhiệm vụ kiểm tra, kết luận chính xác, khách quan, đúng quy định và kịp thời xử lý vi phạm, góp phần chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên từ khi còn manh nha, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

           Kết quả thực hiện: Nhiệm kỳ 2010-2015, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra đối với 12 tổ chức và 29 đảng viên (có 01 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 03 Tỉnh ủy viên, 19 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 06 cấp ủy viên cơ sở); nhiệm kỳ 2015-2020 (tính từ đầu năm 2016 đến tháng 8 năm 2018), đã kiểm tra 13 tổ chức và 30 đảng viên (03 Tỉnh ủy viên, 12 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 15 cấp ủy viên cấp huyện và cơ sở). Qua kiểm tra, nhiều dấu hiệu vi phạm hoặc vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng, kể cả vi phạm nghiêm trọng của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phát hiện kịp thời và xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh (trong đó chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 03 vụ việc, do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự). Điều này đã tạo sự đồng thuận rất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh./.


Trịnh Thiên Tài