- Công tác tham mưu cụ thể hóa, triển khai một số văn bản, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát còn chậm, như: Chưa tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung Quy định số 17-QĐ/TU, ngày 14/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; chậm rà soát để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh, bỏ sung 17 Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan:

UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thay thế Quy định số 17-QĐ/TU, ngày 14/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 16 Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng đúng theo quy định. Riêng Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối doanh nghiệp không ban hành mới, do Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã sáp nhập vào Đảng ủy Dân chính đảng.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối tượng của một số đoàn kiểm tra, giám sát chưa đúng Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng:

UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành  kiểm tra 12 cuộc, giám sát 03 cuộc, nhưng lựa chọn đối tượng chưa đúng Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương. UBKT Tỉnh ủy rút kinh nghiệm, thời gian tới sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn đối tượng kiểm tra, giám phù hợp và đúng quy định. 

- Công tác giám sát, nắm tình hình để tổ chức kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế nên khi kết luận không có tổ chức đảng vi phạm, ít đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật:

UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 14 tổ chức đảng, 30 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận: 14 tổ chức đảng có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm; có 09 đảng viên vi phạm đến mức thi hành kỷ luật, 21 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Việc tổ chức đảng có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật và ít đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, là do có trường hợp nắm tình hình chưa chặt; khi kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm tự giác nhận rõ trách nhiệm, có biện pháp khắc phục tốt. UBKT Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo nắm chặt hơn tình hình, kiểm chứng thông tin để khi kiểm tra xử lý vi phạm cho phù hợp. Đồng thời, qua kiểm tra nhằm giúp đảng viên và tổ chức đảng được kiểm tra thấy rõ ưu điểm để phát huy, khuyết điểm, vi phạm để có biện pháp khắc phục, sửa chữa và kịp thời ngăn chặn không để khuyết điểm trở thành vi phạm.

- Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế, nhất là kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, chưa phát hiện được hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới để kịp thời chấn chỉnh, như: Lựa chọn không đúng đối tượng kiểm tra, giám sát; ủy ban kiểm tra chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hoặc chỉ tham mưu cho cấp ủy kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; ủy ban kiểm tra không thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền mà tham mưu cho cấp ủy thực hiện; thời gian thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát kéo dài hơn quy định:

UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tăng cường nghiên cứu kỷ các văn bản, hướng dẫn của Đảng, UBKT Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước để áp dụng trong công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, để kịp thời phát hiện và chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, UBKT cấp dưới.

UBKT Tỉnh ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới lựa chọn đối tượng kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng phù hợp và đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn UBKT chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật đảng viên đúng theo thẩm quyền và thực hiện kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy chưa thường xuyên theo quy định:

Năm 2019, UBKT Tỉnh ủy đã thường xuyên và tích cực cung cấp thông tin cho báo chí. Trang Thông tin điện tử Cơ quan UBKT Tỉnh ủy (đi vào hoạt động tháng 9 năm 2018) đã kịp thời đăng tải tin, bài, hình ảnh về hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp để tuyên truyền về kết quả công tác kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị. Sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy đều có thông tin về kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát và được đăng trực tiếp trên Trang Thông tin điện tử Cơ quan UBKT Tỉnh ủy trên mạng Internet.

- Chưa kiểm tra tài chính của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp:

Năm 2016, Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra tài chính Tỉnh ủy Cà Mau, niên độ kiểm tra năm 2015. Năm 2017, Kiểm toán nhà nước kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của Tỉnh ủy Cà Mau, niên độ kiểm tra năm 2016, nên UBKT Tỉnh ủy không kiểm tra.

Năm 2018, năm 2019, UBKT Tỉnh ủy chưa kiểm tra tài chính đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp, niên độ kiểm tra năm 2017, năm 2018. UBKT Tỉnh ủy sẽ tổ chức kiểm tra đúng theo quy định.

- Chưa thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sau kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nên những hạn chế, sai sót về quy trình, thủ tục chậm được sửa chữa, khắc phục:

UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, cán bộ được phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sau kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng kịp thời sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo kết luận kiểm tra, nhất là những sai sót về quy trình, thủ tục./.

(Hồng Phụng)