Thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh uỷ với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đảng uỷ Công an tỉnh. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cùng với uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan nắm tình hình, trao đổi thông tin, phối hợp thẩm tra, xác minh hoặc đề xuất tham mưu cấp uỷ xử lý đối với những cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đúng quy định.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xác định công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ quan trọng, từ đó tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vấn đề chính trị hiện nay; trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng quy trình, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thẩm định hồ sơ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020. Rà soát về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay đối với 04 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và các đồng chí uỷ viên, phó chủ nhiệm được bổ sung quy hoạch Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giới thiệu quy hoạch Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chỉ đạo uỷ ban kiểm tra huyện uỷ, thành uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ phối hợp ban tổ chức cùng cấp thẩm tra, xác minh 05 trường hợp có quan hệ lịch sử chính trị; thẩm định, rà soát chính trị nội bộ đối với nhân sự cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp mình và cấp dưới, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả, phát hiện 113 trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị (trong đó, 23 trường hợp thuộc diện quy hoạch nhân sự cấp uỷ huyện và tương đương, 90 trường hợp quy hoạch nhân sự cấp uỷ cơ sở).

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng:

Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở tham mưu giúp đảng uỷ kiểm tra chấp hành đối với 01 chi bộ và 01 đảng uỷ viên cơ sở trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; qua kiểm tra, kết luận tổ chức đảng và đảng viên có mặt hạn chế, khuyết điểm, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Kiểm tra 14 đảng viên (có 04 đảng uỷ viên cơ sở, 01 bí thư chi bộ) và 05 tổ chức đảng (01 ban thường vụ đảng uỷ cơ sở, 01 chi uỷ, 03 chi bộ) khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, uỷ ban kiểm tra huyện uỷ kiểm tra 04 tổ chức và 08 đảng viên, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở kiểm tra 01 tổ chức và 06 đảng viên. Nội dung: Vận động bầu cử đại hội đảng bộ cơ sở trái quy định; kê khai lý lịch đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; tham nhũng, lãng phí; công tác cán bộ. Qua kiểm tra, kết luận: 14 đảng viên và 05 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 09 đảng viên, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 05 đảng viên và 05 tổ chức.

Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ giám sát chuyên đề đối với 05 tổ chức cơ sở đảng và 06 cấp uỷ viên cơ sở trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; kết quả: các tổ chức đảng, đảng viên có mặt còn hạn chế, khuyết điểm, đề nghị rút kinh nghiệm.

Giải quyết tố cáo đối với 03 tổ chức đảng (01 ban thường vụ huyện ủy, 01 ban thường vụ đảng uỷ cơ sở, 01 đảng uỷ cơ sở) và 32 đảng viên (có 02 huyện uỷ viên, 15 đảng uỷ viên cơ sở, 01 chi uỷ viên); trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giải quyết 01 tổ chức, ban thường vụ huyện uỷ (tương đương) giải quyết 06 đảng viên, uỷ ban kiểm tra huyện uỷ giải quyết 02 tổ chức và 25 đảng viên, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở giải quyết 01 đảng viên. Nội dung: Bao che, xử lý nhẹ; nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ; lịch sử chính trị; tự ý sửa lý lịch đảng; cố ý làm trái quy định của Đảng; tham nhũng; thu, chi, sử dụng kinh phí chưa minh bạch, chưa đúng quy định. Qua giải quyết, kết luận: Tố sai 06 đảng viên; chưa đủ cơ sở kết luận 01 tổ chức và 01 đảng viên; tố đúng và đúng một phần, có vi phạm 02 tổ chức và 25 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 01 tổ chức và 05 đảng viên, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 tổ chức và 20 đảng viên.

Ban thường vụ huyện uỷ và đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng (01 ban thường vụ đảng uỷ cơ sở, 01 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở) bằng hình thức khiển trách. Nội dung: Cố ý làm trái quy định của Đảng và thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong đơn vị.

Các cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp huyện thi hành kỷ luật 261 đảng viên (có 02 huyện uỷ viên; 38 đảng uỷ viên cơ sở; 10 bí thư, 06 phó bí thư chi bộ, 13 chi uỷ viên); trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỷ luật 01 đảng viên; huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ và tương đương kỷ luật 23 đảng viên; uỷ ban kiểm tra huyện uỷ và tương đương kỷ luật 102 đảng viên; đảng uỷ cơ sở kỷ luật 89 đảng viên; chi bộ kỷ luật 46 đảng viên. Hình thức kỷ luật: Khiển trách 78, cảnh cáo 74, cách chức 20, khai trừ 89. Nội dung vi phạm: Nguyên tắc tập trung dân chủ 20; nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng 04; vi phạm các quy định về bầu cử 06; đoàn kết nội bộ 07; cố ý làm trái 100; cầm thẻ đảng viên 01; bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng 54; cho mượn bằng cấp để đủ điều kiện kết nạp Đảng 01; báo cáo, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực 02; tham ô, tham nhũng, chiếm dụng 30; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 05; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi 11; vi phạm về phát ngôn 03; giảm sút ý chí chiến đấu, có biểu hiện dao động tư tưởng 04; ý thức tổ chức kỷ luật, không chấp hành quyết định của cấp trên 09; tự ý ra nước ngoài không xin phép tổ chức 02; nặc danh tố cáo, bịa đặt 01; có con kết hôn với người nước ngoài không báo cáo tổ chức 03.

Để thực hiện tốt công tác phối hợp thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thẩm tra, xác minh các trường hợp có liên quan đến lịch sử chính trị đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đúng theo quy định.

Chủ động giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên về những nội dung liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời thông tin đến Ban Tổ chức Tỉnh uỷ những cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay.

Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ báo cáo, trao đổi thông tin (bằng văn bản) về tình hình, kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ đúng theo Quy chế phối hợp./.

(Hồng Phụng)