Sau khi ký ban hành Quy chế phối hợp số 03-QCPH/UBKT, ngày 20 tháng 11 năm 2015 giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tổ chức triển khai, quán triệt đến thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, cán bộ, công chức Cơ quan tiếp thu thực hiện. Đồng thời, phân công một đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Cơ quan và đồng chí Phó Trưởng phòng nghiệp vụ trực tiếp phụ trách theo dõi công tác phối hợp và địa bàn Đảng bộ Công an tỉnh, đôn đốc việc thực hiện và chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh với uỷ ban kiểm tra các huyện uỷ, thành uỷ. Sau khi có Quy chế phối hợp, uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh thường xuyên tham mưu giúp cấp uỷ trong việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng uỷ, ban thường vụ đảng uỷ, đảng viên là cán bộ lãnh đạo công an huyện, thành phố thuộc diện huyện uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ Công an tỉnh quản lý đúng quy trình, quy định.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ luôn xác định rõ vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát và tầm quan trọng của Quy chế phối hợp, từ đó đã phối hợp thực hiện chặt chẽ, toàn diện các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp, có hiệu quả. Thường xuyên trao đổi thông tin bằng nhiều hình thức thích hợp, chủ động nắm vững tình hình, chất lượng hoạt động của Đảng ủy và đảng viên là cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh. Kịp thời phối hợp, đề ra chủ trương, giải pháp kiểm tra, giám sát phù hợp, hiệu quả, nhằm nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ và cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện chức năng tham mưu, hướng dẫn về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phối hợp với Đảng uỷ Công an tỉnh kịp thời chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ với uỷ ban kiểm tra huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015; tổ chức ký Quy chế số 01-QC/UBKT, ngày 19 tháng 4 năm 2016 về phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh với uỷ ban kiểm tra huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hằng năm, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh và uỷ ban kiểm tra huyện uỷ, thành uỷ chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tham mưu cấp uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đối với đảng uỷ, ban thường vụ đảng uỷ và đảng viên là cán bộ lãnh đạo công an huyện, thành phố theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ công an huyện, thành phố thuộc diện Đảng uỷ Công an tỉnh và huyện uỷ, thành uỷ quản lý về chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an huyện, thành phố theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Thông qua công tác phối hợp, giúp Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, huyện uỷ, thành uỷ nắm vững hơn về chức năng, nhiệm vụ và những đặc thù của Ngành Công an; đồng thời, giúp Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nắm thông tin, tình hình kịp thời và đánh giá chính xác hơn những ưu điểm, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh, công an huyện, thành phố.

Kết quả: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra Ban Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Nội dung: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cải cách hành chính. Qua kiểm tra, kết luận: Có hạn chế, khuyết điểm, đề nghị khắc phục.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh. Nội dung: Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Qua kiểm tra, kết luận: Có hạn chế, khuyết điểm, đề nghị rút kinh nghiệm.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh. Nội dung: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành điểm 3, Điều 7, Chương II, Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; chấp hành điểm 5, Mục I, Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh. Kết quả giám sát: Có hạn chế, khuyết điểm, đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ kiểm điểm rút kinh nghiệm; các cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh phối hợp với uỷ ban kiểm tra huyện uỷ, thành uỷ tham mưu ban thường vụ huyện uỷ, thành uỷ kiểm tra 05 tổ chức đảng (02 ban thường vụ đảng ủy công an huyện; 03 đảng ủy công an huyện, thành phố) và 02 bí thư, phó bí thư đảng ủy công an huyện. Nội dung: Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Qua kiểm tra, kết luận: Tổ chức đảng, đảng viên thực hiện khá tốt nội dung kiểm tra; tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, đề nghị khắc phục.

Giám sát ban thường vụ đảng ủy công an huyện và đồng chí bí thư đảng ủy. Nội dung: Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Kết quả giám sát: Tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát.

Để đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương nên xem xét, đề xuất việc sắp xếp Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh là một cơ quan độc lập không trực thuộc Phòng PX03 của Công an tỉnh. Biên chế Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh nên có 09 đồng chí; trong đó, chủ nhiệm là Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 01 Phó Chủ nhiệm chuyên trách; 04 uỷ viên chuyên trách; 03 uỷ viên kiêm chức là Trưởng phòng PX01, PX03, PX05 và bố trí từ 03 đến 05 cán bộ tham mưu, giúp việc cho Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ. Như vậy, mới đáp ứng được yêu cầu thực tế công tác, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới./.

(Hồng Phụng)