LIÊN KẾT WEBSITEVăn bản

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.Số 195-QĐ/TWQuy định18/06/2019Về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
2.06-HD/UBKTTWHướng dẫn18/12/2018Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
3.Số 01-HD/UBKTTWHướng dẫn21/11/2016Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
4.Số 04-HD/UBKTTWHướng dẫn22/03/2018Thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
5.Số 102-QĐ/TWQuy định15/11/2017Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
6.Số 109-QĐ/TWQuy định03/01/2018Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
7.Số 08-QĐ/TUQuy định26/07/2017Quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
8.Số 102 -QĐ/UBKTTUQuyết định17/01/2017Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng” áp dụng cho ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
9.Số 117-QĐ/UBKTTUQuyết định16/03/2017Quyết định ban hành Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
10.Số 209-QĐ/UBKTTUQuyết định22/03/2018Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy