LIÊN KẾT WEBSITEVăn bản

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.Số 1478-CV/UBKTTUCông văn22/06/2020Về việc tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng"
2.Số 08-HD/UBKTTWHướng dẫn14/02/2020Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3.Công văn số 5336Công văn05/03/2020Xác định trường hợp đại biểu rút khỏi danh sách đại biểu dự đại hội
4.Hướng dẫn số 07Hướng dẫn12/12/2019Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
5.Số 195-QĐ/TWQuy định18/06/2019Về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
6.06-HD/UBKTTWHướng dẫn18/12/2018Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
7.Số 01-HD/UBKTTWHướng dẫn21/11/2016Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
8.Số 04-HD/UBKTTWHướng dẫn22/03/2018Thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
9.Số 102-QĐ/TWQuy định15/11/2017Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
10.Số 109-QĐ/TWQuy định03/01/2018Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên