LIÊN KẾT WEBSITEVăn bản

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.Số 35-QĐ/UBKTTUQuyết định05/07/2021Phân công cán bộ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sau kỳ họp UBKT Tỉnh ủy
2.Kết luận số 01-KL/TWKết luận18/05/2021Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
3.Số 02-HD/BTCTWHướng dẫn12/04/2021Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
4.HD số 13-HD/UBKTTWHướng dẫn02/12/2020Giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
5.Số 1478-CV/UBKTTUCông văn22/06/2020Về việc tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng"
6.Số 08-HD/UBKTTWHướng dẫn14/02/2020Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
7.Công văn số 5336Công văn05/03/2020Xác định trường hợp đại biểu rút khỏi danh sách đại biểu dự đại hội
8.Hướng dẫn số 07Hướng dẫn12/12/2019Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
9.Số 195-QĐ/TWQuy định18/06/2019Về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
10.06-HD/UBKTTWHướng dẫn18/12/2018Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm